İş Makinası Kdv Oranı

İş Makinası Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İş Makinası Kdv Oranı

T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

76071283-130[28-2014]-20

04/11/2015

Konu

:

İş Makinası KDV Oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizde iş makinesi olarak kullanılan dozer, greyder, finiseri (asfalt serme makinesi) ve  yükleyicinin ikinci el olarak satılması durumunda uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma değer vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin 2 nci bendinde, (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 17 nci sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri” ibaresine yer verilmiş ve TGTC nin 84.29 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemlerinde KDV oranı 27/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir.  

            Buna göre, şirketiniz 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketi niteliği taşımadığından bu kapsama girmeyen ve kullanılmış olarak satışı yapılacak TGTC nin 84.29 GTİP numarasında sayılan dozer, greyder, küreyici yükleyici ile 84.29 GTİP numarası kapsamında yer almayan finiserinin (asfalt serme makinası) tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İş Makinası Kdv Oranı

04.11.2015

B.07.4.DEF.0.19.10.00-130[28-2014]-20

Top
Menu