İş Yeri Açmaları Belediyelerin İznine Tabi Olmayan İş Yerlerinin İlan Ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı, ½ Metrekareye Kadar Olan Işıksız Tabelaların İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olması Nedeniyle Bu Ebatlarda Tabela Asanların Her Yıl Beyanname V

İş Yeri Açmaları Belediyelerin İznine Tabi Olmayan İş Yerlerinin İlan Ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı, ½ Metrekareye Kadar Olan Işıksız Tabelaların İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olması Nedeniyle Bu Ebatlarda Tabela Asanların Her Yıl Beyanname Vkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İş Yeri Açmaları Belediyelerin İznine Tabi Olmayan İş Yerlerinin İlan Ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı, ½ Metrekareye Kadar Olan Işıksız Tabelaların İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olması Nedeniyle Bu Ebatlarda Tabela Asanların Her Yıl Beyanname V 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI:B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506                                                                     20.12.2006

KONU:

­

………….   BAKANLIĞI

İLGİ: 9.2.2006 tarihli ve B050MAH0740001/45133 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Nazilli Belediye Başkanlığının 6.1.2006 tarihli ve 56 sayılı yazısında;  iş yeri açmaları belediyelerin iznine tabi olmayan  iş yerlerinin ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı, ½  metrekareye kadar olan ışıksız tabelaların ilan ve reklam vergisinden muaf olması nedeniyle bu ebatlarda tabela asanların her yıl beyanname verip vermeyeceği, hiç tabela asmayan iş yerlerinin ilan ve reklam vergisi beyannamesi verip vermeyeceği, belediye meclislerinin  ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte almamaya karar vermeleri durumunda verginin beyan verme ve bu verginin tarh ve tahakkuk etme dönemi hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ve  mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve   reklam vergisine tabidir.” hükmü yer almakta ve  ilan ve reklam  vergisinin istisna ve muafiyetleri düzenleyen 14 üncü maddesinde, iş yeri açmaları belediyelerin iznine tabi olmayan  iş yerlerinin ilan ve reklam vergisi alınmayacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Bu nedenle, iş yeri açmaları belediyelerin iznine tabi olmayan  iş yerleri tarafından, iş yerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhaları hariç olmak üzere, anılan Kanunun 15 inci maddesinde yer alan ilan ve reklamların yapılması halinde belediyelerce ilan ve reklam vergisinin alınması gerekmektedir.

2- İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb. asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti ve ilan ve reklam vergisi beyannamesi verme zorunlulukları bulunup bulunmadığı hususu 14.12.2006 tarih ve BGK-1/2006-1 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/2’de açıklanmış bulunmaktadır.

3- Süreklilik arz eden ilan ve reklamlar  için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları  hariç) her yıl Ocak ayı itibariyle  tarh ve tahakkuk ettirilmesi  ve bu süre içinde de ödenmesi hususu hakkında Bakanlığımızca yazılan 20.08.1990 tarihli ve BELG:2630023-9/71938 sayılı yazı üzerine Bakanlığınızca tüm belediyelere duyurulan 02.10.1990 tarihli ve B.ve M.A.D.531(90)/40923 sayılı genel yazıda gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

4- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilan ve reklam  vergisinin tarhı ve ödenmesi başlıklı 16 ncı   maddesinde,

“Vergiye tabi ilan ve reklamlarda ilan ve reklam   işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin   yapılmasından önce mükellef tarafından ilan ve reklam işinin bu  işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde,  ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı   takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi   tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yapıldığı veya teşhir edildiği mahallin  belediyesine verilir.

İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.”

hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, belediyeler anılan Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde, iki eşit taksitte alma yetkisini kullanmamaları halinde ilan ve reklam vergisinin, her yıl Ocak ayı itibariyle  tarh ve tahakkuk ettirilmesi  ve bu süre içinde de tamamının ödenmesi  gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında Bakanlığınız görüşünün belirlenerek Nazilli Belediye Başkanlığına gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim. 

                                                                 

                                                                                                                                     Başkan a.

Özelge:İş Yeri Açmaları Belediyelerin İznine Tabi Olmayan İş Yerlerinin İlan Ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı, ½ Metrekareye Kadar Olan Işıksız Tabelaların İlan Ve Reklam Vergisinden Muaf Olması Nedeniyle Bu Ebatlarda Tabela Asanların Her Yıl Beyanname V

20.12.2006

B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506

Son Yorumlananlar
Top
Menu