İşgücü Hizmetleri İle İlgili Kdv Tevkifat Uygulamasında Vergi Usul Kanunundaki Fatura Düzenleme Sınırının Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

İşgücü Hizmetleri İle İlgili Kdv Tevkifat Uygulamasında Vergi Usul Kanunundaki Fatura Düzenleme Sınırının Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-115

26/09/2011

Konu

:

İşgücü hizmetleri ile ilgili KDV tevkifat uygulamasında Vergi Usul Kanunundaki fatura düzenleme sınırının dikkate alınıp alınmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin özel iskele, liman, mendireklerin inşa edilmesi, kiralanması, işletilmesi, tahmil ve tahliye hizmetleri, liman hizmetleri, römorkörcülük, deniz kılavuzluğu, brokerlik, acentelik, antrepo, gümrükleme ve her türlü konteynır hizmetleri faaliyeti ile iştigal ettiği belirtilerek, söz konusu hizmetlerin bir kısmının ifasında ihtiyaç duyulan işgücünün alt işverenlerden temini durumunda, fatura düzenleme sınırı altındaki işlemler için, katma değer vergisi tevkifatının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1.) bölümüne göre, KDV mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait KDV %90 oranında tevkifata tabi tutarak bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir.

            Öte yandan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.2.) bölümünde ise, işgücü temin hizmetine ait KDV nin tevkifata tabi tutulmasını öngören düzenlemenin eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı, eleman temini hizmeti dışındaki hizmet ifalarının, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilemeyeceği ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.          

            İşgücü hizmet alımlarında tevkifat uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde, tevkifat uygulanma sınırına ilişkin olarak herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

            Buna göre, alt işverenlerden temin edilen ve şirketinizin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılan elemanlara ilişkin işgücü temin hizmeti ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunundaki fatura düzenleme sınırı dikkate alınmaksızın % 90 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İşgücü Hizmetleri İle İlgili Kdv Tevkifat Uygulamasında Vergi Usul Kanunundaki Fatura Düzenleme Sınırının Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

26.09.2011

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-115

Son Yorumlananlar
Top
Menu