İşhanı İçin Yapılan Giderlere Ait Faturaların ( Yakıt, Elektrik, Su Vs.) İşhanında İkamet Edenlere Paylaşılmak Suretiyle İs Ham Yönetimince Düzenlenmiş Olan Makbuzun, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Fatura Veya Fatura Yerine Geçen Bir Belge Olarak Kabulü S

İşhanı İçin Yapılan Giderlere Ait Faturaların ( Yakıt, Elektrik, Su Vs.) İşhanında İkamet Edenlere Paylaşılmak Suretiyle İs Ham Yönetimince Düzenlenmiş Olan Makbuzun, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Fatura Veya Fatura Yerine Geçen Bir Belge Olarak Kabulü Skonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşhanı İçin Yapılan Giderlere Ait Faturaların ( Yakıt, Elektrik, Su Vs.) İşhanında İkamet Edenlere Paylaşılmak Suretiyle İs Ham Yönetimince Düzenlenmiş Olan Makbuzun, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Fatura Veya Fatura Yerine Geçen Bir Belge Olarak Kabulü S 

T.C.

Maliye Bakanlığı

    Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.54/5429-646

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU :

İLGİ: 08.01.2002 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelendi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34 uncu maddelerinde, mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendiği katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesi gerektiği, Kanunun 53 uncu maddesinde ise fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde, fatura ve fatura yerine gecen belgelere ilişkin düzenlemeler yapılmış. bulunmaktadır. Söz konusu Kanunun 229, 230, 231 ve 232 inci maddelerinde, faturanın tarifi, sekli, nizami ve fatura kullanma mecburiyetinde (fatura vermek ve almak zorunda) olanlara dair hükümler; 233, 234 ve müteakip maddelerinde ise, fatura yerine gecen belgelerden perakende satış vesikaları (fatura kullanma haddini asmamak kaydıyla ), gider pusulası ve diğer belgelere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi, apartman yönetimince apartmanın ortak giderleri karşılığında kat ve işyeri kullanıcılarına düzenlenen makbuzlar fatura yerine geçen belgeler kapsamında bulunmamaktadır. Dolayısıyla, vergi mükelleflerinin faaliyetlerine yönelik olarak kendi adlarına yaptıkları harcamalarına ilişkin işletme giderlerini yukarıda sayılan (fatura veya fatura yerine geçen ) belgelerden herhangi biriyle belgelendirmeleri kaydıyla muhasebe kayıtlarına intikal ettirebilmeleri mümkün olmaktadır.

Bu durumda faaliyetinizi sürdürdüğünüz işhanı için yapılan giderlere ait faturaların ( yakıt, elektrik, su vs.) işhanında ikamet edenlere paylaşılmak suretiyle is ham yönetimince düzenlenmiş olan makbuzun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen bir belge olarak kabulü söz konusu olmadığından ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İşhanı İçin Yapılan Giderlere Ait Faturaların ( Yakıt, Elektrik, Su Vs.) İşhanında İkamet Edenlere Paylaşılmak Suretiyle İs Ham Yönetimince Düzenlenmiş Olan Makbuzun, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Fatura Veya Fatura Yerine Geçen Bir Belge Olarak Kabulü S

24.12.2003

B.07.0.GEL.0.54/5429-646-54967

Son Yorumlananlar
Top
Menu