İşi Terk Durumunda Üç Aylık Kdv Beyannamesinin Verilme Süresi.

İşi Terk Durumunda Üç Aylık Kdv Beyannamesinin Verilme Süresi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşi Terk Durumunda Üç Aylık Kdv Beyannamesinin Verilme Süresi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü.

Sayı

:

13649056-130[41-2015/ÖZE-21]-125

11.11.2016

Konu

:

İşi Terk Durumunda Üç Aylık KDV Beyannamesinin Verilme Süresi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; üç aylık vergilendirme dönemine tabi nakliyecilik faaliyeti yapmakta iken, işinizi 27.02.2015 tarihinde terk ettiğiniz belirtilerek katma değer vergisi beyannamesini ne zaman vereceğiniz, Ocak ve Şubat için ayrı ayrı beyanname verip vermeyeceğiniz sorulmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             – 39/1 inci maddesinde, KDV de vergilendirme döneminin, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleri olduğu, ancak, Maliye Bakanlığının mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olduğu,

            – 41/4 üncü maddesinde, işi bırakan mükellefin KDV beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verileceği,

             hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, takvim yılının üç aylık dönemleri vergilendirme dönemi olarak belirlenen ve 27.02.2015 tarihinde işi bırakan firmanızın, 01.01.2015-27.02.2015 dönemi KDV beyannamesini işi bıraktığı tarihi izleyen Mart ayının yirmidördüncü günü akşamına kadar vermesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İşi Terk Durumunda Üç Aylık Kdv Beyannamesinin Verilme Süresi.

11.11.2016

B.07.1.GİB.4.55.15.01-130[41-2015/ÖZE-21]-125

Son Yorumlananlar
Top
Menu