İşlenmiş Mahlıç Pamuk Teslimlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

İşlenmiş Mahlıç Pamuk Teslimlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşlenmiş Mahlıç Pamuk Teslimlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-620

29/06/2012

Konu

:

İşlenmiş Mahlıç Pamuk teslimlerinin KDV Tevkifatına tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 3. kişilere ve kurumlara ait çiğitli pamuğun Şirketiniz tarafından çırçırlama işlemine tabi tutularak işlenmiş mahlıç pamuk haline getirilmesi işleminin, fason tekstil ve konfeksiyon hizmeti kapsamında değerlendirilerek tevkifata tabi olup almadığı ile uygulanması gereken katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 10 uncu sırası uyarınca fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri % 8 oranında KDV ye tabidir.

            Diğer taraftan, 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.2.7.2.1. bölümünde,

            ‘‘- deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil),

            – fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç)

             – bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinin”

            Tevkifat kapsamına girdiği, 3.2.7.2.2 bölümünde ise fason imalatın şartının, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesi olduğu, açıklanmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından 3. kişilere ve kurumlara ait çiğitli pamuğun çırçırlama işlemine tabi tutularak işlenmiş mahlıç pamuk haline getirilmesi işlemi fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu işleme tevkifat uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İşlenmiş Mahlıç Pamuk Teslimlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

29.06.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-620

Son Yorumlananlar
Top
Menu