İstisna Kapsamında Olan Taşınmazın Alımı Nedeniyle Fazla Ve Yersiz Hesaplanan Kdv’nin İadesi Hk.

İstisna Kapsamında Olan Taşınmazın Alımı Nedeniyle Fazla Ve Yersiz Hesaplanan Kdv’nin İadesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-19-18

16/12/2010

Konu

:

KDV İADESİ

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Belediyesinin 2001 yılından beri mülkiyetinde bulunan taşınmazların, 30/5/2008 tarihinde tarafınıza ihale yoluyla satışında KDV Kanununun 17/4-r maddesi dikkate alınmadan KDV tahsil edildiği belirtilerek, söz konusu satış işlemi sırasında ödediğiniz KDV’nin iadesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2 nci maddesi ile vergiye tabi bir işlem bulunmadığı halde fazla ve yersiz olarak hesaplanan/ödenen KDV nin, iadesinin usul ve esasları konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı da bu yetkiye dayanarak; fazla ve yersiz ödenen KDV nin iadesi konusunda indirim hakkı bulunmayan kişiler bakımından 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  (B), indirim hakkına sahip mükellefler bakımından ise 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I) bölümünde gerekli düzenlemeyi yapmıştır.

Diğer taraftan, 23/6/2010 tarih ve 58 No.lu KDV Sirkülerinin 3.4. bölümünde iki tam yıl süreyle belediyelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz  satışların KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV ye tabi olmayacağı, ancak bu kapsamdaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla sahip oldukları taşınmazlar için bu istisnadan faydalanamayacakları açıklanmıştır.

Buna göre, … Belediyesinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz satışının ticari bir nitelik taşımaması kaydıyla KDV den istisna olacağından, bu satış sırasında ödediğiniz KDV nin Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında;  indirim hakkınızın bulunmaması halinde 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B), indirim hakkınızın bulunması halinde ise 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (I) bölümünde yer alan esaslara göre tarafınıza iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İstisna Kapsamında Olan Taşınmazın Alımı Nedeniyle Fazla Ve Yersiz Hesaplanan Kdv’nin İadesi Hk.

16.12.2010

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-19-18

Top
Menu