İsviçre Mukimifirmadan Alınan Hizmet Karşılığı Ödenen Bedellerden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

İsviçre Mukimifirmadan Alınan Hizmet Karşılığı Ödenen Bedellerden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İsviçre Mukimifirmadan Alınan Hizmet Karşılığı Ödenen Bedellerden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-371

30/01/2012

Konu

:

İsviçre mukimifirmadan alınan hizmet karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılamayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İsviçre mukimi … firmasından, üretim konusu ile ilgili yurtdışından yapacağınız hammadde ve yardımcı malzeme alımları için en iyi fiyat ve vade koşullarını sağlamak, en iyi sözleşme koşullarını oluşturmak, mal ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik etkinliklerin yönetimini sağlamak, yurtdışından yapacağınız hammadde, yardımcı madde, yedek parça vb. alımlarda sigorta poliçeleri hakkında destek sağlamak konularında hizmet alımında bulunacağınız belirtilerek, söz konusu hizmet alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNU YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde dar mükellefiyete tabi kurumların serbest meslek kazançları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından %15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında da ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı belirleme,sıfıra kadar indirme ve belirtilen oranın iki katına kadar arttırma konusunda yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinti oranı petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ilişkili kişinin tarifi yapılmış, birinci fıkrasında ise, kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım yada satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı ve alım,satım,imalat ve inşaat işlemlerinin,benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım yada satımı olarak değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre, firmanızın İsviçre mukimi … firması ile yapmış olduğu anlaşma gereği bu şirketten üretim, pazarlama ve finansal danışmanlık kapsamında alacağı hizmet desteği nedeniyle yapacağı ödemelerin serbest meslek kazancı niteliğinde değerlendirilmesi ve bu hizmetler karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30/1-b maddesi uyarınca %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, İsviçre mukimi … firmasının ilişkili kişi kapsamında bulunması durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen hususların dikkate alınması gerektiği hususu tabiidir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNU YÖNÜNDEN

            3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 2 nci fıkrası ile de her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.      

            KDV Kanununun 9 uncu maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde, Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre işlemlerin Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabileceği, aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı, yurtdışındaki  firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağının açık olduğu ve bu gibi hizmet ifalarında mükellefin esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde verginin, sözü edilen Kanunun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği belirtilmiştir.

            Buna göre, İsviçre’de mukim üretici firmadan alınan destek hizmeti, hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel oranda (%18) KDV ye tabi olacak ve hesaplanan bu vergi 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek aynı dönemde 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

            Diğer taraftan, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle ödenen KDV nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İsviçre Mukimifirmadan Alınan Hizmet Karşılığı Ödenen Bedellerden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-371

Top
Menu