İşyerine Alınan Binek Otoya Ait Kdv’nin İndirimi Hk.

İşyerine Alınan Binek Otoya Ait Kdv’nin İndirimi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/46-112

15/11/2011

Konu

:

İşyerine Alınan Binek Otoya Ait KDV’nin İndirimi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, noter araç satış sözleşmesi ile işyerinizde kullanılmak üzere Caddy Kombi 1.9 TDİ tipi araç aldığınız ve araca ait ruhsatta cinsinin kapalı kasa ticari kamyonet olduğundan bahisle muhasebe kayıtlarınızda katma değer vergisi ve amortisman yönünden söz konusu aracın binek araç olarak mı yoksa ticari araç olarak mı değerlendirileceği ile aracı aldığınız kişinin mükellefiyeti olmadığı için fatura düzenlemesi söz konusu olmadığından tarafınızca gider pusulası düzenlenmesi gerekip gerekmediği hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

              KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1 inci maddesinde;  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu ve ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

            29/1 inci maddesinde de;  mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen ve fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından yapılan teslimler KDV nin konusuna girmediğinden yüklendiğiniz ve indirim konusu yapacağınız bir KDV tutarı bulunmamaktadır.

            VERGİ USUL YÖNÜNDEN:

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK)  “Gider Pusulası” başlıklı 234 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;

            Vergiden muaf esnafa;

            Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir…” hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı kanunun, 320 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.” hükümleri yer almaktadır.

            Buna göre; vergi mükellefi olmayan kişiden almış olduğunuz 2010 model Volkswagen Caddy Combi 1.9 TDİ marka kapalı kasa kamyonete gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, söz konusu aracın binek otomobil olarak kabul edilmesi halinde aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar kıst amortisman ayrılması, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değerin, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İşyerine Alınan Binek Otoya Ait Kdv’nin İndirimi Hk.

15.11.2011

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/46-112

Son Yorumlananlar
Top
Menu