İthal Edilen Ürünün İhraç Kayıtlı Satışının Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

İthal Edilen Ürünün İhraç Kayıtlı Satışının Yapılıp Yapılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İthal Edilen Ürünün İhraç Kayıtlı Satışının Yapılıp Yapılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[2013-11. Md-2568]-47

09/04/2014

Konu

:

İthal edilen ürünün ihraç kayıtlı satışının yapılıp yapılamayacağı hak.

            İlgide kayıtlı talep formunuzda; Şirketinizin imalat konusunun madeni eşya imalatı (alüminyum ve metal merdiven, ütü masası, çamaşır kurutmalığı) olduğu, aynı zamanda bu ürünlerin mamül olarak ithal edildiği, % 90-95 lik kısmı tamamlanmış olarak ithal edilen ürünlere tarafınızdan galvaniz kaplama ve ürünle birlikte ithali yapılan plastik takozların montajı işlemi yapıldığı belirtilerek, bu ürünlerin ihraç kayıtlı tesliminin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, ancak tahsil edilmeyen KDV nin imalatçı mükelleflerce ilgili dönem beyannamesinde beyan edileceği ve bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “A-İmalatçılar Tarafından İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde 1.1.1988 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünde; “Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre imalatçının; Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkâr Derneklerine kayıtlı bulunması, Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması gerektiği” açıklamalarına yer verilmek suretiyle tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirtilmiştir.

            Aynı Tebliğin A-7 bölümünde; “tecil-terkin işlemlerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacağı, diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği belirtilmiş, imalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işleminin uygulanmayacağı,”

            87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde ise, “KDV Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemi ile ilgili olarak yayımlanan 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 7 nci bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerektiği”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, özelge talep formu eki sanayi sicil belgenizde; galvaniz kaplama ve plastik takozların montajı işleriyle ilgili bir belirlemeye yer verilmemekle birlikte, % 90-95 lik kısmı tamamlanmış olarak ithali gerçekleştirilen söz konusu madeni eşyalara galvaniz kaplama ve plastik takoz montajı yapılmak suretiyle bu ürünlerin Şirketiniz bünyesinde bir kez daha imalat sürecinden geçirildiği ve nihai mamul haline getirildiği anlaşılmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, mamul olarak ithal ettiğiniz madeni eşyaya Şirketiniz tarafından galvaniz kaplanmak ve ürünle birlikte ithal edilen plastik takozlar monte edilmek suretiyle bir kez daha imalat sürecinden geçirildikten sonra nihai mamul olarak KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslimi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İthal Edilen Ürünün İhraç Kayıtlı Satışının Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

09.04.2014

37009108-130[2013-11. Md-2568]-47

Top
Menu