Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Araçlara Verilen Yedek Parçalı Bakım-onarım Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Araçlara Verilen Yedek Parçalı Bakım-onarım Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2009-14009-77-684

05/09/2011

Konu

:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara verilen yedek parçalı bakım-onarım hizmetinde KDV tevkifatı.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizce kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara yedek parçalı bakım-onarım hizmeti verildiği, bakım-onarım hizmeti verilen her araç için ayrı bir onarım kartının açıldığı ve fatura düzenlendiği, bazı araçlar için aynı gün içinde verilen hizmete ilişkin bedelin fatura düzenleme sınırını aştığı, bazı araçlar içinse fatura düzenleme sınırının altında kaldığı belirtilerek, tevkifata tabi tutulacak katma değer vergisi tutarının tespitinde her bir faturanın ayrı ayrı mı dikkate alınacağı, yoksa düzenlenen faturaların toplam bedeli üzerinden mi tevkifat yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, KDV yi tevkifata tabi tutmakla sorumlu olan kurum ve kuruluşlar sayılmış ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından Tebliğin A/3 bölümünde belirtilen işlemlere ait bedel üzerinden hesaplanacak KDV nin yine Tebliğde belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmının sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

            Söz konusu Tebliğin A/5-d bölümünde makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin kapsamı belirlenmiş; A/7 bölümünde ise, tebliğ kapsamına giren her bir işlem bedelinin Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşması durumunda, hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulacağı ve faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte fatura düzenleme sınırını aşması durumunda, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara ayrılamayacağı ve aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, tevkifat kapsamında yapılacak bakım ve onarım hizmetlerinde, her bir işlem için, faturada gösterilen KDV dahil işlem bedelinin fatura düzenleme sınırının altında olması halinde alıcı tarafından tevkifat yapılmayacaktır.

            Ancak, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait değişik araçlara aynı gün içinde verilen bakım-onarım hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığının tespitinde, verilen hizmetin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebilmesi mümkün bulunmadığından, bir kamu kurum veya kuruluşuna ait değişik araçlara aynı gün içinde verilen bakım-onarım hizmetine ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Araçlara Verilen Yedek Parçalı Bakım-onarım Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

05.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2009-14009-77-684

Top
Menu