Kapatılan İşyerine İlişkin İndirilemeyen Kdv Hk.

Kapatılan İşyerine İlişkin İndirilemeyen Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kapatılan İşyerine İlişkin İndirilemeyen Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1308/-107

26/10/2011

Konu

:

İndirilemeyen KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz, tarım makinesi (biçer bağlar) imalatı işi yapmakta iken 31/8/2010 tarihinde malulen emekli olduğunuzdan dolayı işyerinizi kapattığınız, işyerinizin envanterinde bulunan demirbaşlarınızı ve stoklarınızı sattığınız, imalat sırasında girdilerinizin tamamı % 18 oranında katma değer vergisine (KDV) tabi olduğu, satışlarınızın ise % 8 KDV ye tabi olması nedeniyle en son verdiğiniz KDV beyannamesinde devreden KDV bulunduğu belirtilerek son beyannamenizdeki devreden KDV tutarını 2010 yılı gelir vergisi matrahının tespitinde maliyet veya gider unsuru olarak kullanıp kullanamayacağınız sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            – 29/2 nci maddesinde,  bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği,

            – 58 inci maddesinde mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV nin, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak düşülemeyeceği gibi bu işlemlere ilişkin olarak alış vesikalarında gösterilen ve indirilebilecek KDV de gider olarak kabul edilmeyecektir.  Bu hüküm, mükellefin üstünde yük olarak kalmayacak verginin, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabulünün önlenmesi amacıyla konulmuştur. İndirilemeyecek KDV nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.

            Bu çerçevede, 31/8/2010 tarihinde işi bırakmanız nedeniyle yüklendiğiniz ve indirim yoluyla gideremediğiniz KDV yi 2010 yılı gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate almanız mümkün bulunmaktadır.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kapatılan İşyerine İlişkin İndirilemeyen Kdv Hk.

26.10.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1308/-107

Top
Menu