Kaptan Ve Personeli İle Birlikte Arabalı Vapur (gemi) Kiralanmasına Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-130-937

09/11/2012

Konu

:

Kaptan ve personeli ile birlikte arabalı vapur (gemi) kiralanmasına uygulanacak KDV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Büyükşehir Belediyesinin %92 sermayesi ile kurulan ve … Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı “işletme sözleşmesi” uyarınca Belediyeye ait gemilerle yolcu ve araç taşımacılığı hizmetinde bulunan şirketinizin gemilerin yetersiz kalması nedeniyle üçüncü şahıslardan veya firmalardan kaptanı ve personeli ile birlikte arabalı vapur (gemi)  kiralayacağı belirtilerek söz konusu kiralama işlemine uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 i,nci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesine Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan KDV oranları, anılan Kanunun 28 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 30/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%l), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için de (%18) olarak tespit edilmiş olup, (I) sayılı listeye 2008/13902 sayılı BKK ile eklenen 15 inci sırada;

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,”

ifadesine yer verilerek deniz, hava  ve demiryolu araçlarının kiralanması hizmetlerinde (%1) oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, KDV Kanununun 13/a maddesi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan arabalı vapurun (geminin) “işletme sözleşmesi” yapılmak suretiyle, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmetleri (%1) oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bu itibarla, … Büyükşehir Belediyesinin %92 sermayesi ile kurulan şirketinizin yine … Büyükşehir Belediyesi ile düzenlediği “işletme sözleşmesi” uyarınca ifa ettiği yolcu ve araç taşımacılığı hizmetinde kullanmak üzere kaptanı ve personeli ile birlikte yapacağı arabalı vapur (gemi) kiralama işlemi nedeniyle ödeyeceği bedelin gemi kirasına isabet eden kısmı için (%1); ücret, yasal yükümlülük, vergi, SGK primleri yüklenici firma tarafından ödenen “kaptan ve personel” tarafından ifa edilecek olan ve Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli listelerde yer almayan işgücü hizmetine isabet eden kısmı için ise genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kaptan Ve Personeli İle Birlikte Arabalı Vapur (gemi) Kiralanmasına Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

09.11.2012

21152195-130-937

Top
Menu