Kargo Firmalarınca Toplu Gümrük Çıkış Beyannamesi İle Yapılan İhracatlarda Gçb’lerin Edinilememesi.

Kargo Firmalarınca Toplu Gümrük Çıkış Beyannamesi İle Yapılan İhracatlarda Gçb’lerin Edinilememesi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kargo Firmalarınca Toplu Gümrük Çıkış Beyannamesi İle Yapılan İhracatlarda Gçb'lerin Edinilememesi. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV 12-1622

12/06/2014

Konu

:

Kargo firmalarınca toplu gümrük çıkış beyannamesi ile yapılan ihracatlarda GÇB’lerin edinilememesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda firmanız tarafından hızlı kargo taşımacılığı yöntemi ile 150 kg ve 7.500 Avro’yu geçmeyen malların ihracatının kargo firmasının toplu gümrük çıkış beyannamesi (GÇB) aracılığıyla gerçekleştirildiği ve firmanızın kargo firmasından sadece konşimento ve GÇB tescil numarasını alabildiği, kargo firmasının beyannamenin içerisinde ihracat yapan diğer firmaların bilgisi bulunması nedeniyle GÇB ve eklerini tarafınıza vermediği belirtilerek firmanızın fatura ettiği malların çıkışını gösteren (firma unvanı, satılan malın miktarı, tutarı, cinsi ve malın alıcısı) hiçbir belge bulunmadığından firmanıza verilen konşimento ve GÇB numarası doğrultusunda ihracat istisnası kapsamında KDV’siz fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz veya fatura ekindeki evraklar eksik kabul edilip, KDV’li mi fatura kesmeniz gerektiği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu, 12 nci maddesinde bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı hüküm altına alınmıştır.

             Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin “İhracat İstisnası” başlıklı II/A bölümünün “İade” alt başlıklı (1.1.4) bölümünde, gümrük beyannameli mal ihracı nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerine ilişkin dilekçeye, satış faturaları listesi, gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi), ihracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi ve iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunun ekleneceği belirtilmiştir.

             Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB’nin ibrazına gerek yoktur.

             Öte yandan, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında dökümünün alınamadığı durumlarda, taşıma işini yapan kargo şirketi adına düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının kargo şirketinden alınarak beyanname eki listeyle birlikte vergi dairesine ibraz etmeniz halinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olup, bu bağlamda söz konusu yazı ve listelere istinaden, kargo firması aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz ihracatlara ilişkin faturaları KDV’siz düzenleyebileceğiniz tabiidir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kargo Firmalarınca Toplu Gümrük Çıkış Beyannamesi İle Yapılan İhracatlarda Gçb’lerin Edinilememesi.

12.06.2014

39044742-KDV 12-1622

Top
Menu