Kargo Yoluyla Yapılan Ve Gümüş İçeren Ürünlerin İhracatında Kdv İadesi

Kargo Yoluyla Yapılan Ve Gümüş İçeren Ürünlerin İhracatında Kdv İadesikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kargo Yoluyla Yapılan Ve Gümüş İçeren Ürünlerin İhracatında Kdv İadesi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

21152195-35-02-6191

24.02.2017

Konu

:

Kargo yoluyla yapılan ve gümüş içeren ürünlerin ihracatında KDV iadesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, internet üzerinden alınan siparişlerin posta veya kargo ile yurt dışına gönderilmesi durumunda ihracat istisnasına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı, gümüş içeren ürünlerin ihracında gümüş ve işçilik bedellerinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekip gerekmediğinin, ayrı gösterilmesi durumunda iadeye konu edilip edilemeyeceği ile tüm ülkelere yapılacak ihracatlar için düzenlenen faturaların Amerikan Doları cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği konularında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-10/1 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geldiği,

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,

-12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük  antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği,

-17/4-g maddesinde külçe altın ve külçe gümüş teslimlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu,

-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, beden deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği, 

-23/e maddesinde, altından mamul veya ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrahın, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olduğu,

-23/f maddesinde ise Maliye Bakanlığının işin mahiyetini göz önünde tutularak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II.A.İhracat İstisnası” bölümünün “1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracı” alt başlıklı bölümünde;

“İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete’de politikasi/”>yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete’de politikasi/”>yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.”

açıklamasına yer verilmiş olup, gümrük beyannameli mal ihracında tevsik edici belgelere ilişkin  aynı bölümünün “1.2.İstisnanın Tevsiki” alt başlıklı bölümünde;

“Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilir. Söz konusu belgelerden elektronik ortamda alınanların ayrıca beyanname ekinde ve kâğıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek olmayıp, dilekçe ekinde internet vergi dairesi liste alındısının vergi dairesine verilmesi yeterlidir.

            …

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.”

açıklamaları yapılmıştır. Aynı Tebliğin “III/A-4.2.2.Gümüşten Mamul Eşya” alt başlıklı bölümünde gümüşten mamul veya gümüş içeren eşyaların tesliminde matrahın tespitine ilişkin;

“Buna göre gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve ithalatında KDV matrahı, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olarak belirlenmiştir.

İşlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş bedeli olarak, gümüş borsası faaliyete geçinceye kadar Etibank tarafından belirlenen fiyat, borsanın faaliyete geçmesinden sonra ise “Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası”nda oluşan fiyat esas alınacaktır.

Gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve ithalatında, satış bedelinden teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe gümüşün, Borsa İstanbul’da işlem yapılan son resmi işgününde külçe gümüş için oluşan kapanış fiyatı esas alınmak ve kullanılan gümüşün ayarı göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar KDV’nin matrahı olacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, posta veya kargo yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde malı yurt dışına gönderen firmanızın yer alması ve liste muhteviyatının gümrükçe onaylanması halinde ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilecektir. Ayrıca, ihracat bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmesi veya ihracat fatura bedellerinin tamamının Amerikan Doları olarak düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Diğer yandan,  gümüşten mamul veya gümüş içeren eşyaların KDV Kanununun 12/1 inci maddesinde sayılan ihracat teslimine ilişkin şartlara uygun olarak ihraç edilmesi durumunda aynı Kanunun 11/1-a maddesine göre söz konusu teslimleriniz KDV’den istisna olacağından, ihracat istisnasına ilişkin hükümlere tabi olacak bu teslimlere ilişkin düzenlenecek faturalarda işçilik bedeli ayrıca gösterilecektir.

Bununla birlikte, iade edilecek KDV tutarının, ihracat bedeli ile KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen külçe gümüş bedeli arasındaki farka (işçilik bedeli) genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kargo Yoluyla Yapılan Ve Gümüş İçeren Ürünlerin İhracatında Kdv İadesi

24.02.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-6191

Son Yorumlananlar
Top
Menu