Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışlarda Kdv İadesinin Alınıp Alınmayacağı

Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışlarda Kdv İadesinin Alınıp Alınmayacağıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışlarda Kdv İadesinin Alınıp Alınmayacağı

T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

76071283-130-11/1-c[2015-6]-13

30.12.2016

Konu

:

Kargo yoluyla yurtdışına yapılan satışlarda KDV iadesinin alınıp alınmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketiniz tarafından imalatçılardan ihraç kaydıyla alınan malların kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışındaki alıcılara gönderilmesinde, imalatçı firmanın katma değer dergisi iadesi alıp alamayacağı, şirketiniz tarafından ihraç edilmek üzere imalatçıdan KDV ödeyerek alınan malın ihraç edilmesi durumunda şirketinizin Katma Değer Vergisi iadesi alıp alamayacağı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

-11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,

-12 nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı,

-32 nci maddesinde ise, Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin 4 numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “İhracat İstisnası” başlıklı II/A bölümünün “İade” alt başlıklı (1.1.4) bölümünde, gümrük beyannameli mal ihracı nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerine ilişkin dilekçeye, satış faturaları listesi, gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi), ihracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi ve iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunun ekleneceği belirtilmiştir.

Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’ nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB ‘nin ibrazına gerek yoktur.

Bu itibarla;

-İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından,

-KDV ödenerek alınan ürünün posta (Kargo) yoluyla yurtdışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile şirketiniz tarafından

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışlarda Kdv İadesinin Alınıp Alınmayacağı

30.12.2016

B.07.4.DEF.0.19.10.00-130-11/1-c[2015-6]-13

Son Yorumlananlar
Top
Menu