Kartelanın Kdv Oranı Ve Tevkifat Hk.

Kartelanın Kdv Oranı Ve Tevkifat Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I.12.133.]-73

30/01/2013

Konu

:

Kartelanın KDV oranı ve tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca müşterilerden gelen fason kumaşların kesilmesi yapıştırılması ve dizilmesi şeklinde kartela kataloğu hizmeti verdiğiniz, bazen yapılan kartelaların dizilmesi sonucu bunlara mukavva ve cilt bezi ile yapılan klasörlere benzeyen başlık yapımı hizmeti de verdiğiniz belirtilerek, verilen bu başlıklı veya başlıksız kartela katoloğu hizmeti ile kartela başlığına uygulanması gereken KDV oranları ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar Eki II sayılı listenin; “B-Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün;

– 4 üncü sırasında; “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,”

– 10 uncu sırasında ise “Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,” yer almaktadır.

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kişi, kurum ve kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan  63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.7 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri” başlıklı bölümünde; 117 Seri No.lu Genel Tebliğin (3.2.7.) bölümünde Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

Tevkifat kapsamına; deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil) girdiği,

Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kaşarlama işlemlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacağı; boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacağı, bunlar dışında kalan ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işlerin tevkifat uygulamasına tabi olduğu, ancak bu işlerin boya, baskı, apre ve kaşarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılırsa aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kaşarlama hizmetleri gibi işlem göreceği açıklanmıştır.

Buna göre, muhtelif firmalarca işletmenize gönderilen kumaşların kesilmesi, dizilmesi ve başlıklı veya başlıksız olarak kartelaya yapıştırılması suretiyle gerçekleştirdiğiniz hizmetler bir tekstil ya da konfeksiyon ürünün imalat safhalarından birisini teşkil etmediğinden fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi bulunmakta olup, alıcılar tarafından tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan, kartelaya başlık takılması, kartela hazırlama hizmetinin bir parçası olup, kartela başlığının ayrıca teslimi şeklinde bir işlem söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kartelanın Kdv Oranı Ve Tevkifat Hk.

30.01.2013

45404237-130[I.12.133.]-73

Top
Menu