Katı Atık Yönetim Birliğinin Verdiği Hizmetlerin Kv İle Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Katı Atık Yönetim Birliğinin Verdiği Hizmetlerin Kv İle Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2081

23/11/2011

Konu

:

Devlet Üniversitesine yapılan inşaat işinden dolayı yapılan bağış ve yardımın GVK ve KDV karşısında durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; İşletmenizin Devlet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine fotöy cihazlarının kurulması ve derslik ve tedavi bölümünün tadilatını yapmak suretiyle yapacağı ayni bağışın tamamını gelir ve geçici vergi matrahından indirim konusu olup olmayacağı, gelir vergisi ve geçici vergi beyanlarında ilk önce kanunen kabul edilmeyen gider bölümüne ekleyip, beyanname üzerinden bağış ve yardımlar bölümünden indirim yapılıp yapılamayacağı, yapılacak bağışların belgelendirilmesi ile ayni bağışın KDV li ve KDV siz olarak KDV beyannamesine intikal edip etmeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.

Gelir Vergisi Yönünden:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların; (5) numaralı bendinde de, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2 Bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5904 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında,

“Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.

Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversiteler ve ileri teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.” hükmü yer almaktadır.

“Bağış ve Yardımlar” ile ilgili 10/03/2004 tarihinde yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu 21 Seri Nolu Sirküsünün “Zarar Beyanında Bağış ve Yardımların Durumu ” ve “Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi” başlıklı 8 inci ve 9 uncu maddelerinde;

“Gelir vergisi mükellefleri yapacakları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirim konusu yapabilmektedirler. Dolayısıyla, zarar beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bağış ve yardımları indirim konusu yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, sirkülerin 3 üncü bölümü kapsamındaki bağış ve yardımların bir yılda indirim konusu yapılabilecek tutarı gelir vergisi mükelleflerinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin “Gelir Bildirimi” tablosunda yer alan “Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı” ndan önceki tutar ile sınırlı olmaktadır.

Gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi ise mümkün değildir.

9- Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi

Gelir vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir.

Dolayısıyla, bu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesindeki yetkiye istinaden indirim için geçerli belge olarak kabul edilecektir.” hükmü yer almıştır.

Gelir Vergisi Kanununun Geçici Vergi başlıklı mükerrer 120 nci maddesinde; “Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin (4444 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük; 1.1.2000) altışar aylık (2000/1514 sayılı BKK ile üçer aylık Yürürlük; 01.01.2001) kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.5 Bağış, Yardım ve Sigorta Primi indirimi” başlıklı bölümünde; Geçici vergi mükellefi gerçek kişiler, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen bağış, yardım ve sigorta primi indiriminden, kurumlar ise Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde belirtilen bağış ve yardım indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken yararlanabileceklerdir. Bu durumda, söz konusu maddelerde yer alan oranlar, geçici vergiye esas kazanca uygulanmak suretiyle indirim konusu yapılabilecek tutar belirlenecektir. Yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye göre yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilecek, kurumlar vergisi mükelleflerince gider olarak dikkate alınacaktır. Kalan kısım, gelir vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılamayacak, kurumlar vergisi mükelleflerince ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır” denilmektedir.

Dolayısıyla, geçici vergi uygulamasında bağış ve yardımların indiriminde; geçici vergi mükellefi gerçek kişiler Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen bağış ve yardım indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken yararlanabileceklerdir. Başka bir ifadeyle geçici vergi dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarı, yıllık beyannameye göre tekrar değerlendirilerek ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde indirim konusu yapılacağı da tabiidir.

Bu hükümlere göre, Devlet Üniversitesi Diş Hekimliği birimine yapılacak derslik ve tedavi bölümlerinin tadilatı için gerçekleştirilecek ayni ve nakdi yardımların tamamının, kazancın mevcut olması durumunda, gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere gelir vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

Ayrıca, söz konusu Üniversitenin derslik ve tedavi bölümünün inşası için yapılmakla birlikte gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle fiilen indirilemeyen bağış ve yardımların, daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

           
Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

– 17/2-b maddesinde, 17/1 inci maddede sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı,

– 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

hükme bağlanmıştır.

Ancak, 17/2-b maddesindeki istisna hükmü, Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz teslimlere yönelik olup, bedelsiz teslime konu malların meydana getirilmesi ile ilgili olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarını kapsamamaktadır.

Buna göre işletmenizin bir Devlet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin derslik ve tedavi bölümlerinin tadilatı için bedelsiz olarak gerçekleştireceği teslimler KDV den istisnadır. Ancak, bu teslimlere ilişkin olarak her türlü mal ve hizmet alımı ise Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabidir.

Diğer taraftan, bedelsiz teslime konu mallara ilişkin teslimler nedeniyle yüklendiğiniz KDV nin Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp, işin mahiyetine göre gelir ya da kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Katı Atık Yönetim Birliğinin Verdiği Hizmetlerin Kv İle Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

23.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2081

Son Yorumlananlar
Top
Menu