Katma Değer Vergisi İçin İstisnadan Vazgeçme Talebi Fıkra Ve Bentler Belirtilmek Suretiyle Yapılacak, Birden Fazla Fıkra Ve Bende Giren İşlemler Yapılıyorsa Ve Sadece Bir Bentte Yazılı İşlemler Nedeniyle İstisnadan Vazgeçilmek İsteniyorsa Dilekçede Bu Ben

Katma Değer Vergisi İçin İstisnadan Vazgeçme Talebi Fıkra Ve Bentler Belirtilmek Suretiyle Yapılacak, Birden Fazla Fıkra Ve Bende Giren İşlemler Yapılıyorsa Ve Sadece Bir Bentte Yazılı İşlemler Nedeniyle İstisnadan Vazgeçilmek İsteniyorsa Dilekçede Bu Ben
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

 Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   :B.07.0.GEL.0.54/5418-2-3330

İLGİ:   13.01.2004 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, metal, plastik, kağıt ve cam hurda ve atıklannda uygulanmaya başlanan katma değer vergisi istisnasından vazgeçmek istediğiniz belirtilerek, istisnadan vazgeçmenin sadece bu teslimlere mi, yoksa Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesindeki tüm teslimlere mi uygulanacağı hususunda tereddüte düştüğünüz anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 17/4-g maddesine göre, külçe altm, dore külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden istisnadır.

Aynı Kanunun 18/1. maddesinde ise, vergiden istisna edilen işlemleri yapanlann diledikleri takdirde ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsamasının şart olduğu, mükellefiyetin devam edilmekte olan işlemlere şümulünün olmadığı hükme bağlanmıştır.

Maddeye ilişkin gerekçede de belirtildiği gibi, istisnadan vazgeçme talebi fıkra ve bentler belirtilmek suretiyle yapılacak, birden fazla fıkra ve bende giren işlemler yapılıyorsa ve sadece bir bentte yazılı işlemler nedeniyle istisnadan vazgeçilmek isteniyorsa dilekçede bu bentteki işlemler dolayısıyla istisnadan vazgeçildiği belirtilecektir. .Ancak bu talep, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacaktır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin istisnadan vazgeçme talebi Kanunun 17/4-g maddesi kapsamındaki tüm işlemler için geçerlidir. Aynı bentte yer alan diğer işlemler için istisna uygularken sadece metal, plastik, kağıt ve cam hurda ve atık teslimlerine ilişkin istisnadan vazgeçme talebinde bulunulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Katma Değer Vergisi İçin İstisnadan Vazgeçme Talebi Fıkra Ve Bentler Belirtilmek Suretiyle Yapılacak, Birden Fazla Fıkra Ve Bende Giren İşlemler Yapılıyorsa Ve Sadece Bir Bentte Yazılı İşlemler Nedeniyle İstisnadan Vazgeçilmek İsteniyorsa Dilekçede Bu Ben

23.01.2004

B.07.0.GEL.0.54/5418-2-3330

Top
Menu