Kayısının Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

85373914-130[53.01.140]-127

23/11/2015

Konu

:

Kayısının KDV oranı

 

         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yarı kurutulmuş ve yarı kurutulduktan sonra dondurulmuş şekilde paketlenerek satılan ve nihai ürün olarak yemek sanayinde ve pastacılık sektöründe kullanılan veya direkt tüketilen kayısılar için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK’nin 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 1 inci sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki tesliminde % 8 vergi oranının uygulanacağı belirtilmiştir.

 

            Diğer taraftan, aynı BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında, kuru kayısıya;
II sayılı listenin A/6 ncı sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 8 no.lu fasılında yer alan mallara, A/16 ncı sırasında ise TGTC’nin 20 no.lu fasılında yer alan mallara yer verilmiştir.

 

            TGTC’nin 8 inci fasılında “Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları“; 20 nci faslında ise “Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar” tanımlanmıştır.

 

            Kayısılar, TGTC’nin 8 inci faslında, ilk olarak 08.09 “Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze)” tarife pozisyonu altında 0809.10.00.00.00 – kayısı (zerdali dahil) GTİP No. sunda düzenlenmiştir.

 

            Ayrıca, 08.11 “Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş), (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)” tarife pozisyonu altında 0811.90.95.00.12 – kayısı (zerdali dahil) GTİP No.suna da yer verilmiştir.

 

            Aynı şekilde, 08.12 “Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyveler (örneğin; kükürt dioksit gazı kullanılarak, salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)” tarife pozisyonu altındaki 0812.90.25.00.00 – kayısı (zerdali dahil), portakal GTİP No.su da aynı fasılda yer almıştır.

 

            Bunlara ilaveten, 08.13 “Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonundakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin birbiriyle olan karışımları”  tarife pozisyonu altında0813.10.00.00.00 – kayısı (zerdali dahil) GTİP No. su ismen sayılmıştır.

 

            Buna göre;

 

            – TGTC’nin 0813.10.00.00.00 GTİP No.sunda yer alan kurutulmuş kayısılar, söz konusu BKK eki I sayılı listenin 1 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, bunların ithalinde veya toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde % 8,

 

            – TGTC’nin 8 inci faslında yer almakla birlikte 0813.10.00.00.00 GTİP No.su haricindeki istatistik pozisyonlarında yer alan kayısılar, söz konusu BKK eki II sayılı listenin A/6 ncı sırası kapsamında değerlendirilerek, bunların ithalinde, toptan veya perakende teslimlerinde % 8,

 

            – TGTC’nin 20 nci faslında yer alan kayısı müstahzarları ise BKK eki II sayılı listenin A/16 ncı sırası kapsamında değerlendirilerek, bunların ithalinde, toptan veya perakende teslimlerinde % 8,

 

oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kayısının Kdv Oranı

23.11.2015

B.07.1.GİB.4.45.15.01-130[53.01.140]-127

Top
Menu