Kaynak Suları Harcı Hk.

Kaynak Suları Harcı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kaynak Suları Harcı Hk.

T.C.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

13649056-175.02[63-2018/ÖZE-03]-E.61935

18.09.2018

Konu

:

Kaynak Suları Harcı Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … markası altında su üretimi yaptığı, üretimde kullanılan suyun  … Su ve Kanalizasyon İdaresi (…) tarafından ihale ile şirketinize kiralandığı, … Belediyesinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 63 üncü maddesini dayanak göstererek şirketinizden kaynak suları harcı talep ettiği, Belediyelerin kaynak sularını denetleme yetkisinin kalmadığı, kaynak ve maden sularının istihsali, uygun şekilde ambalajlanması ve suların satış esaslarının Sağlık Bakanlığının iznine tabi olduğu ve gerekli düzenlemelerin Sağlık Bakanlığınca yapıldığı belirtilerek, ilgili Belediyeye kaynak suları harcı ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 63 üncü maddesinde “Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.”; 64 üncü maddesinde de, “Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.” hükümleri yer almaktadır. Kanunun 65 inci maddesinde de maddede yer alan hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre kaynak suları harcının alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

2464 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan kaynak suları harcı tarifesine ilişkin 1992-2005 yılları arasında yürürlükte bulunan düzenleme 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle sadeleştirilmek suretiyle yeniden belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrası uyarınca, kaynak suları harcını da kapsayan ve Kanunda en az ve çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tayin ve tespitine ilişkin 13/04/2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  07/05/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre, özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması halinde, 2464 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince kaynak suları harcının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kaynak Suları Harcı Hk.

18.09.2018

13649056-175.02[63-2018/ÖZE-03]-61935

Son Yorumlananlar
Top
Menu