Kazı Ve Harfiyat İşlerinde Kdv

Kazı Ve Harfiyat İşlerinde Kdvkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kazı Ve Harfiyat İşlerinde Kdv 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

25410040-Harfiyat İşlerinde KDV Tevkifatı-30

23/08/2013

Konu

:

……. Tic.Ltd.Şti.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. Bölge Müdürlüğü’nün ” AP2 Ham Petrol Boşaltım Tesisi Yapım İşinin” yüklenicisi olarak çalıştığınız belirtilerek; söz konusu yapım işi kapsamında birden çok gerçek ve/veya tüzel kişiye yaptırdığınız kazı ve hafriyat işlerinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden  yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; “3.2.1 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünün (3.2.1.1.) alt bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, (3.2.1.2.2.) alt bölümünde ise, yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı açıklanmalarına yer verilmiştir.

             Bu açıklamalara göre; ….. Müdürlüğüne karşı ifa edilen yapım işlerinin kısmen veya tamamen alt yüklenicilere devredilmesinde şirketinize ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden (2/10) oranından KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kazı Ve Harfiyat İşlerinde Kdv

23.08.2013

25410040-Harfiyat İşlerinde KDV Tevkifatı-30

Top
Menu