Kdv İadesi

Kdv İadesikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İadesi 

T.C.

KARAMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

93181689-KDV/2-4-1

09/09/2014

Konu

:

KDV İadesi

            İlgide kayıtlı dilekçenizden, indirimli orana tabi malların ihraç amaçlı teslimlerinde mahsuben iade ve indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerindeki iade prosedürü hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenildiği anlaşılmış olup, konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

            İhraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin tecil edilemeyen kısmı, ihraç kaydıyla teslim yapanlara iade edilebilmektedir. Ancak, sözü edilen madde hükmüne göre iade edilecek tutar ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden fazla olamamaktadır.

             Aynı Kanunun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin, bu işlemleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri vergileri yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iadesini talep edebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

            İndirimli orana tabi teslimler dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla giderilemeyenlerin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.2.) bölümünde, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde ihraç kaydıyla teslim faturasında hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve tecil de edilemeyen KDV’nin mükellefe iade edildiği, bu teslimler nedeniyle hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimlerin olması durumunda bu farkın Kanunun 29/2 maddesine göre mükellefe iade edilebileceği açıklanmış, aynı açıklamalara 26/04/2014 tarih ve 28983 Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-3.4.2. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi”  başlıklı bölümünde de yer verilmiştir.

            Buna göre, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iki farklı işlemden kaynaklanan iade söz konusu olmaktadır. Birincisi Kanunun 11/1-c ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil edilmeyen KDV’nin iadesi, ikincisi ise Kanunun 29/2 nci maddesi kapsamında indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi nedeniyle yüklenilen vergi farkının iadesidir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

            -İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi nedeniyle hesaplanan KDV’yi aşan yüklenim KDV’sinin bulunması halinde, aşan kısmın iadesinin indirimli orana tabi işlemlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde talep edilmesi gerekmektedir.

            -İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarının hesaplanması, gerek yurt içi gerekse ihraç kaydıyla teslimler ayrıştırılmadan bir bütün olarak aylar itibariyle ve kümülatif olarak yapılacaktır. Bu işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik olarak hesaplama yapılması ve iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            -Yılı içerisinde indirimli orana tabi bir malı ihraç kaydıyla teslim eden bir mükellef, söz konusu teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV’yi aşan tutarın yüklenilen vergi farkının iadesini, o yıl içerisinde mahsuben; izleyen yıl içerisinde ise nakden veya mahsuben talep edebilecektir.

            -Mükellefler yılı içerisindeki mahsuben iade taleplerinde aylık dönemler itibariyle iade talebinde bulunup bulunmamakta serbest olup, birden fazla vergilendirme dönemine ilişkin olarak iade talebinde bulunmaları da mümkündür. Ayrıca, Bakanlar Kurulunca belirlenen alt limitin aşıldığı cari yıl içinde, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemde veya bu dönemden sonraki herhangi bir vergilendirme döneminde, bu işleme ilişkin yüklenilen vergi iade beyanına konu olabilecektir.

            -Mükellefler yılı içerisindeki mahsuben iade taleplerini birden fazla vergilendirme dönemine ilişkin olarak tek YMM raporu ile talep edebilecek olup, bu raporun izleyen yıl içerisinde yapılacak nakden/mahsuben iade için geçerliliği bulunmamaktadır.

            -İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi nedeniyle hesaplanan KDV’yi aşan yüklenim KDV’sinin bulunması halinde, aşan kısmın iadesinin indirimli orana tabi işlemlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde talep edilmesi gerektiğinden, iade edilecek KDV tutarından yılı içinde mahsup edilen vergiler düşüldükten sonra kalan kısmın işlemin gerçekleştiği yıl için belirlenen alt sınırı (2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL ve 2014 yılı için 17.700 TL’yi) aşan kısmın “İade Edilebilir KDV” olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv İadesi

09.09.2014

93181689-KDV/2-4-1

Top
Menu