Kdv İstisnası

Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

85373914-130[53.01.55]-40

06/05/2014

Konu

:

KDV istisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletmesinin yapmış olduğu pekmez, kuru üzüm, yaş üzüm, zeytin, fidan, çelik, aşı kalemi, bağcılıkla ilgili broşür ve çözelti hazırlama hizmeti vb. gibi mal teslimi ve hizmet ifalarının Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/1-a maddesinde sayılan istisnalar kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu,

            1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

            17/1-a maddesinde; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerin KDV den müstesna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            60 Seri Nolu KDV Sirkülerinin “3.6.3. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde KDV Uygulaması” başlıklı bölümünde, KDV Kanununun 17/1-a maddesinde ifade edilen tarımı yaymak, ıslah ve teşvik amacının, toprak analizleri; tarla denemeleri; zirai araştırmaların yapılması; hububat sebze ve meyve üzerine yapılan araştırma, inceleme ve ıslah çalışması; zirai mahsullerin muayene edilmesi, fumigasyona tabi tutulması; damızlık tohum ve hayvan yetiştirilmesi; orman yollarının yapılması; damızlık hayvan, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu, tohum ve faydalı böcekler gibi teslim ve hizmetleri kapsadığı ifade edilmiştir.

            Buna göre, Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletmesinin yapmış olduğu pekmez, kuru üzüm, yaş üzüm, zeytin ve çözelti hazırlama hizmeti vb. gibi teslim ve hizmetler tarımı yaymak, ıslah ve teşvik amacı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

            Öte yandan, Müdürlüğünüz Döner Sermaye İşletmesince yapılacak damızlık fidan, çelik, aşı kalemi ve bağcılıkla ilgili broşür teslimlerinin ticari nitelik arz etmemesi koşuluyla Kanunun 17/1-a maddesi uyarınca istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, vergiye tabi işlemlerinizden kaynaklanan yüklenilen KDV tutarları genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün olup, indirilemeyen devreden KDV tutarların gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv İstisnası

06.05.2014

85373914-130[53.01.55]-40

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu