Kdv İstisnası

Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

16700543-130-41

18/07/2013

Konu

:

KDV İstisnası

 

 

İlgide kayıtlı talep formunuzda, firmanızın ithalat, ihracat işlemlerinin yanı sıra transit ticaret yaptığı, bazen transit olarak gelen malların liman sahalarında Antrepo-Transit rejiminde depolandığı ve bir süre sonra ticaretin durumuna göre yine transit olarak satılıp çıkabileceği gibi yurt içine ithalatının da yapıldığı belirtilerek ithalata, ihracata konu mallar ile transit olarak dökme gemi ile gelen malın tahliyesi sırasında limanlarda alınan ve verilen hizmetlerden; terminal hizmetlerinden kast edilen hizmetlerin neler olduğu, gemi ambarındaki ürünün kamyonlara yüklenmesi, araçların rıhtımdan-liman içerisindeki depolara-antrepolara ürünleri taşıması/nakliyesi, araçların boş/dolu kantar hizmeti, kamyonların depoya boşalttığı ürünlerin depo içerisine kepçe ile istiflenmesi/yüklenmesi, geçici depolama veya antreponun kiralama/depolama bedeli, liman ISPS (güvenlik bedeli) hizmeti, antrepo veya geçici depolama alanlarında elleçleme (dökme ürünün çuvallanması gibi) denilen işçilik bedeli hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı ile ödenen KDV nin iadesi ve indirimi konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            – 13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            – 17/4-o maddesinde de, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye depolama ve terminal hizmetlerinin KDV den istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

             Aynı Kanunun 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği, 33/1 inci maddesinde de, bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

             Öte yandan, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara 15, 87 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2.) bölümünde yer verilmiştir.

             87 Seri No.lu KDV Tebliği ile değiştirilen 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümünde;

             “KDV Kanununun 13/b maddesiyle deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

             İstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

            Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.”

            açıklamasına yer verilmiştir.

             Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 60 No.lu KDV Sirküsünün “3.2.2.1. İstisna Kapsamına Giren Hizmetler” başlıklı bölümünde; tahmil ve tahliye, yükün aktarılması (shifting), limbo, vinç hizmeti, kilitleme ve bağlama (lashing), kilit ve bağ çözme (unlashing), nezaret hizmeti, ambar kapağı açma/kapama, gemi işgaliye, gemi fuzuli işgaliye hizmeti, gemi aktarma, gemi atıklarının alınması, tekrar sevk konteynerler (transit), acente ücreti veya acente komisyonu hizmetlerinin KDV Kanununun 13/b maddesine göre KDV den istisna olduğu,

            “3.2.2.2. İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler” başlıklı bölümünde ise; konteyner içi bağlama/çözme, ardiye, terminal, konteyner dolum, konteyner boşaltma, konteyner içi aktarma, konteyner tam tespit, konteyner muayene/numune alma, konteyner tamir, konteynere elektrik verilmesi, konteyner temizleme (yıkama-kurutma), konteyner nakliye, tartı ve ISPS hizmetlerinin genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olup, istisna kapsamına girmediği,

             (3.2.2.3) bölümünde ise, Sirkülerin (3.2.2.2) bölümünde yer alan ve Kanunun 13/b maddesi kapsamına girmeyen ardiye ve terminal hizmetlerinin Kanunun 17/4-o maddesine göre KDV den istisna olduğu belirtilmiştir.

            Öte yandan 60 Nolu Sirkünün (3.2.2.2.) bölümünde istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi işlemler arasında sayılan terminal hizmeti, konteyner ve diğer yüklerin limana giriş ve çıkış ya da saha içinde yer değiştirme işlemi amacıyla vinç ve benzeri yükleme boşaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti şeklinde tanımlanmıştır.

             Diğer taraftan, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (G/4) bölümünde; “İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettireceklerdir. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunacak, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunacak, vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, indirilebilir katma değer vergisi hesabında çıkartılarak, gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. İndirilecek verginin bulunmaması veya yetersiz olması halinde artan kısım, “fazla ve yersiz hesaplanan” vergi olarak beyan edilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

            Aynı Tebliğin (G/5) bölümünde ise yapmış oldukları mal satışı veya hizmet ifalarının tamamı, KDV Kanunu hükümleri uyarınca kısmi istisna niteliği taşıyan işlemlerden oluşan mükelleflerin mal ve hizmet alışlarında yüklendikleri KDV yi indirim konusu yapamayacakları ancak, bu vergilerin gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceği ifade edilmektedir.

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

            – Gemi ambarındaki ürünün kamyonlara yüklenmesi, araçların rıhtımdan-liman içerisindeki depolara-antrepolara ürünleri taşıması/nakliyesi, bir başka deyişle gemiden yükün indirilerek depoya taşınması hizmeti Kanunun 13/b maddesine göre KDV den istisna olup, araçların boş/dolu kantar hizmeti ile liman ISPS (güvenlik bedeli) hizmeti genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabidir.

           -Sirkülerin (3.2.2.2.) bölümünde yer alan ve Kanunun 13/b maddesi kapsamına girmeyen ardiye ve terminal hizmetleri (Kamyonların depoya boşalttığı ürünlerin depo içerisine kepçe ile istiflenmesi/yüklenmesi, geçici depolama veya antreponun kiralama/depolama bedeli, antrepo veya geçici depolama alanlarında elleçleme (dökme ürünün çuvallanması gibi) denilen işçilik bedeli hizmetleri) Kanunun 17/4-o maddesine göre KDV den istisna olup, bu istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili yüklenilen KDV nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

             Öte yandan, istisna kapsamındaki işlemlerle vergiye tabi işlemlerin birlikte yapılması halinde yüklenilen vergilerin sadece vergiye tabi işlemlere yani indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (G) bölümünde yer alan açıklamaları doğrultusunda hesaplanarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, indirim konusu yapılamayan KDV nin gelir ya da kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv İstisnası

18.07.2013

16700543-130-41

 

Top
Menu