Kdv İstisnası

Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İstisnası 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

68509125-130.01-[KDV/2013/06]–3

09/04/2014

Konu

:

KDV İstisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tapuda tescilli olarak … adına kayıtlı … parsellerin birleştirilmesi ile oluşan, … parselde, onaylı yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projesi kapsamında, yeni yapılmak istenen tarihi ve sit taşınmazları için şirketinizce verilecek mühendislik hizmetlerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tarihi ve sit alanlarının restorasyon, röleve, restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere bu projelerden yararlananların tüm vergilerden muaf olduğu yönündeki hükümlerinden bahisle, katma değer vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            – 17/2-d maddesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmeden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin KDV den istisna olduğu, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, rekonstrüksiyon (yeni inşa) projeleri KDV Kanununun 17/2-d maddesinde sayılmadığından, söz konusu proje kapsamında şirketinizce verilecek mühendislik hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                     

Özelge:Kdv İstisnası

09.04.2014

68509125-130.01-[KDV/2013/06]–3

Son Yorumlananlar
Top
Menu