Kdv İstisnası Hk.

Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

85550353-KDV-204-4

11/02/2013

Konu

:

Makine teçhizat tesliminde KDV İstisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, fırmanız adına düzenlenen yatırım teşvik belgesi eki global liste kapsamında satın alınacak makine ve teçhizat listesinde elektrik motorları, panoları, trafolar, taşıyıcı bant tesisleri, kompresör ve diğer yardımcı mahiyetteki makinelerin ismen yer almadığı belirtilerek söz konusu makine ve teçhizatlar için Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesindeki istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının bildirilmesi istenilmektir.

            4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun13 üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Konu hakkında 69 ve 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde de; “Makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makina ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir. Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanısıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmeyecektir.

            Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makina ve teçhizat kapsamına girmediğinden istisnadan yararlanamayacaktır.

            Taşıt araçları da makina ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamayacaktır.

            Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna kapsamında işlem yapılacaktır. ” hususları açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, Şirketinize ait yatırım teşvik belgesi eki global listede yer almayan elektrik motorları, panoları, trafolar, taşıyıcı bant tesisleri, kompresör ve diğer yardımcı mahiyetteki makinelerin KDV Kanununun 13/d maddesinde hüküm altına alınan istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv İstisnası Hk.

11.02.2013

85550353-KDV-204-4

Top
Menu