Kdv İstisnası Kapsamında Gerçekleştirilecek Gemi İmali Ve İnşası İşiyle İlgili Olarak Hak Ediş Döneminde Fiilen Yapılan Gemi İmali Ve İnşası Hizmetlerinin Bünyesine Giren Kdv Nin İadesi Hk.

Kdv İstisnası Kapsamında Gerçekleştirilecek Gemi İmali Ve İnşası İşiyle İlgili Olarak Hak Ediş Döneminde Fiilen Yapılan Gemi İmali Ve İnşası Hizmetlerinin Bünyesine Giren Kdv Nin İadesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İstisnası Kapsamında Gerçekleştirilecek Gemi İmali Ve İnşası İşiyle İlgili Olarak Hak Ediş Döneminde Fiilen Yapılan Gemi İmali Ve İnşası Hizmetlerinin Bünyesine Giren Kdv Nin İadesi Hk. 

T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.77.10.00-2010/2-6

30/11/2011

Konu

:

KDV istisnası kapsamında gerçekleştirilecek gemi imali ve inşası işiyle ilgili olarak hak ediş döneminde fiilen yapılan gemi imali ve inşası hizmetlerinin bünyesine giren KDV nin iadesi hakkında.

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Deniz Ulaşım Turizm Tic. A.Ş. ye, “2 adet 80-90 araç ve 400 yolcu kapasiteli araba vapuru kiralaması hizmeti” ile “2 adet 80-90 araç ve 600 yolcu kapasiteli araba vapuru kiralaması hizmeti” ni taahhüt eden … İnş. Otomotiv. San. ve Tic. A.Ş. ye, … Vergi Dairesinden aldığı … tarih ve … sayılı istisna yazısına istinaden, söz konusu deniz taşıma araçlarının imal ve inşaasına yönelik olarak verilen hizmetlere ait hakediş bedelleri üzerinden KDV Kanununun 13/a maddesi uyarınca KDV hesaplanmadığı belirtilerek, inşası devam eden deniz aracı ile ilgili hak ediş ödemelerinden dolayı yüklenilen KDV nin iade edilip edilemeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu,

           32 nci maddesinde ise, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmamamsı veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, Kanunun 10/c maddesine göre, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olay meydana gelmekte olup; işlemin vergiden müstesna olması halinde iade hakkı da her bir kısım hizmetin ifa edildiği anda doğmaktadır.

            Bu çerçevede, şirketinizce KDV istisnası kapsamında gerçekleştirilecek gemi imali ve inşası işiyle ilgili olarak hak edişlere göre düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmaması, hak ediş döneminde fiilen yapılan gemi imali ve inşası hizmetlerinin bünyesine giren KDV nin indirim konusu yapılması ve indirilemeyen kısmın kalması halinde aynı dönemde iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv İstisnası Kapsamında Gerçekleştirilecek Gemi İmali Ve İnşası İşiyle İlgili Olarak Hak Ediş Döneminde Fiilen Yapılan Gemi İmali Ve İnşası Hizmetlerinin Bünyesine Giren Kdv Nin İadesi Hk.

30.11.2011

B.07.4.DEF.0.77.10.00-2010/2-6

Top
Menu