Kdv Kanunu 9/2 Nci Madde Uyarınca Tarh Edilen Kdv’ Nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

Kdv Kanunu 9/2 Nci Madde Uyarınca Tarh Edilen Kdv’ Nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

13649056-130[29/2015/ÖZE-27]-25

19/02/2016

Konu

:

KDV Kanunu 9/2 nci madde uyarınca tarh edilen KDV’ nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden; hakkınızda yürütülmekte olan vergi incelemesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası kapsamında belgesiz emtia alma fiilinizin bulunduğu ve bu suretle ziyaa uğratılan katma değer vergisi ile ilgili olarak düzenlenen Vergi İnceleme Raporu ile 2015/Mayıs dönemine ilişkin olarak re’sen KDV tarhiyatının önerildiği belirtilerek söz konusu katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            9/2 nci maddesinde, fiili yada kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisinin, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranacağı, belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verileceği, bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edileceği, bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanacağı, ancak, belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezanın ayrıca alıcılardan aranmayacağı,

            10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

            29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,

            29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            29/4 üncü maddesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığının vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkili olduğu,

            34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal edilen mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinden ayrıca gösterilmek ve kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirilebileceği,

            35 inci maddesinde ise  malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şartı ile vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği

             hüküm altına alınmıştır.

            Konuya ilişkin olarak özelge talep formunuz ekinde ibraz edilen ve … Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi … tarafından düzenlendiği anlaşılan … tarih ve … sayılı Vergi İnceleme Raporundan, Kurumunuzun 2010 hesap ve işlemlerinin Merkez Takipli Proje işleri kapsamında tam olarak incelenmesi sonucunda, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre belgesiz emtia almak suretiyle kurumunuz adına 2015/Mayıs dönemine ilişkin olarak re’sen KDV tarhiyatının yapılması gerektiği, belgesiz alışların Müfettişlikçe tespit edildiği tarihin aynı zamanda inceleme tutanağının tarihi olan 18.05.2015 olduğu ve bu tarihteki emsal bedel üzerinden belgesiz alım tutarlarının hesaplanarak vergilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre belgesiz alışlarınız dolayısıyla kurumunuz adına 2015/Mayıs dönemine ilişkin olarak re’sen tarhı öngörülen KDV’nin uzlaşılarak aynı yıl içerisinde ödenmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Kanunu 9/2 Nci Madde Uyarınca Tarh Edilen Kdv’ Nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

19.02.2016

13649056-130[29/2015/ÖZE-27]-25

Top
Menu