Kdv Muafiyeti

Kdv Muafiyetikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Muafiyeti

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

53849047-KDV-22-8

03/09/2013

Konu

:

KDV Muafiyeti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Kurumunuz tarafından … Ajansı … 2012-“Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirmesi Mali Destek Programı”nın “Öncelik 4: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Ar-Ge ve Tanıtım Faaliyetleri” alanında sunduğu proje ile hibe kazandığı, söz konusu hibe ile gerçekleştirilecek projeye ilişkin harcamaların KDV Kanununun 17/1 inci maddesine göre KDV den muaf olması için gereken istisna belgesinin tarafınıza verilip verilmeyeceği konusunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu,

            1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu,

            17/1-a maddesinde; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerin KDV den müstesna olduğu,

            17/2-b maddesinde; yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre; … Ajansından almış olduğunuz hibe kapsamında yapacağınız projeye ilişkin çalışmalarla ilgili olarak Kurumunuza yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre KDV ye tabi bulunmakta olup, söz konusu teslim ve hizmetlerin Kanunun 17 nci maddesinin 1-a ve 2-b bentleri kapsamında değerlendirilmek suretiyle KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Muafiyeti

03.09.2013

53849047-KDV-22-8

 

Top
Menu