Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

22202903-010.05-570

11.06.2018

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Köylere Hizmet Götürme Birliğiniz ile …. San ve Tic. Ltd. Şti. arasında … 112 acil çağrı merkezi hizmet binası yapım işine ait düzenlenmiş olan sözleşmeye ilişkin olarak, inşaat yapım hizmetinin yüklenicisi adı geçen şirkete Birliğiniz tarafından yapılan hak ediş ödemelerinde katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

Bu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

(I/C-2.1.3.1.) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

 

“a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.

 

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

 

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,” sorumlu tutulacağı,

 

(I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde;

 

“Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

 

(I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünde;

 

“Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

 

– Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

 

– Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.”

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında yer alan Köylere Hizmet Götürme Birliğinize yapılan … 112 acil çağrı merkezi hizmet binası yapım işi ile ilgili olarak …. San ve Tic. Ltd. Şti.’den almış olduğunuz hizmetin, söz konusu Tebliğin (I/C–2.1.3.2.1.1.) bölümü kapsamında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

11.06.2018

B.07.4.DEF.0.29.10.00-010.05-570

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu