Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C. 

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

19174029-045-E.22969

10.07.2019

Konu

:

KDV Tevkifatı

İlgi

:

… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan ormandaki ağaçları kesme, sürtme ve istifleme vb. işlerin ihalesini aldığınızı ve bu işleri Kooperatif üyelerinizden … Ticaret Orman ve Tarım Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.ye yaptırdığınızı belirterek, bu işe ilişkin … Orman İşletme Müdürlüğüne düzenleyeceğiniz faturadaki katma değer vergisi (KDV) tevkifat oranı ile Şirketin Kooperatifinize düzenleyeceği faturada uygulanması gereken KDV tevkifat oranı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

(I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

(I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, “

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

ifadelerine yer verilmiştir.

63 Seri No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.13.1.) bölümünde;

“Orman kooperatifleri tarafından orman işletme müdürlüklerine kesim, sürgü, aralama, odun istihsali gibi hizmetler verilmekte ve bu hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamına girmemektedir.

Orman işletme müdürlüklerinin bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer almaktadır. Bu nedenle, orman kooperatiflerinin orman işletme müdürlüklerine verdiği kesim, sürgü, aralama, odun istihsali gibi hizmetler orman işletme müdürlükleri tarafından Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.”

açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, Kooperatifiniz tarafından ormandaki ağaçları kesme, sürtme ve istifleme vb. işlerine ilişkin … Orman İşletme Müdürlüğüne düzenlenecek faturada KDV dahil tutarın 1.000 TL’yi aşması durumunda hesaplanan KDV tutarı üzerinden İşletme Müdürlüğü tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında tevkifat yapılacaktır.

Öte yandan, Kooperatifiniz ortağı tarafından Kooperatifinize verilen orman ağaçlarını kesme, sürtme ve istifleme vb. hizmetler KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasında sayılmadığından bu hizmetlere ilişkin düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV Kooperatifinizce tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

10.07.2019

19174029-045-22969

Top
Menu