Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[9-2012/34]-117

03/08/2012

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Nisan 2012 dönemindeki bir hizmetin faturasının Mayıs 2012 döneminde düzenlenmesi ve bildirimin Nisan ayında değil de Mayıs ayında yapılması durumunda 117 Nolu Tebliğ uygulamasının nasıl olacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesin ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ” 1.2.BEYAN” başlıklı bölümünde;

            “1.2.1. Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

            Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu olmayıp, bu işlemlere ilişkin KDV’nin beyan dönemi KDV Kanununun 10 uncu maddesine göre tespit edilecektir.

            Bu kapsamda, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir.

            Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense dahi bu şekilde işlem yapılacaktır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. “

            açıklaması yer almaktadır.

             Buna göre, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacağından, Müdürlüğünüze Nisan 2012 döneminde yapılan hizmetin bildirimi Mayıs 2012 döneminde yapılmış olsa dahi, sorumlu sıfatıyla beyanın, işlemin vuku bulduğu Nisan 2012 dönemi beyan süresi içinde yapılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

03.08.2012

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[9-2012/34]-117

 

Top
Menu