Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

47285862-130[9-2016/06]-490

07.03.2017

Konu

:

KDV Tevkifatı Hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sağlık tesisinizce malzemeli yemek hizmeti aldığınızı ve yapılan işle ilgili olarak düzenlenen yemek faturası ekinde çalıştırılan personellerden dolayı tarafınıza asgari ücret fiyat farkı faturası düzenlendiği belirtilerek, düzenlenen fiyat farkına ilişkin faturada uygulanması gereken tevkifat oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil unsurlar olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

Öte yandan; 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın  “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

(2)İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

(3)Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yüklenici firma tarafından ifa edilen “Malzemeli Yemek Yapım Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olup, söz konusu işe yönelik olarak düzenlenen “36 Aylık Malzemeli Yemek Yapım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alımına Ait Sözleşme” nin (14/2) maddesi gereğince 4734 sayılı Kanunun Uygulamasına yönelik yayımlanan 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan hükme dayanılarak verilen hizmete yönelik hesaplanan fiyat farkı hizmet bedelinden ayrı mütalaa edilemeyeceğinden, düzenlenen asgari ücret farkı faturasında da bu kapsamda 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

07.03.2017

B.07.1.GİB.4.46.15.01-130[9-2016/06]-490

 

Top
Menu