Kdv

 

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

60757842-KDV Matrahı-16

29/08/2014

Konu

:

KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile seyyar fatura tahsilatı (fatura ödeme merkezlerinin işleri) yaptığınızı, kullanmış olduğunuz yeni tip yazarkasa pos cihazında kredi kartı ile alınan fatura tahsilatlarının kredi kart slibinin ardından çıkan yazarkasa fişinde tamamı %18 KDV li olarak kendi kazancınız gibi çıktığını, ancak kazancınızın fatura tahsilat tutarı değil sadece işlem başına alınan 2,00 TL komisyon bedeli olduğunu belirterek, söz konusu ödemelere ilişkin belge düzeni ve bu tahsilatlar nedeniyle katma değer vergisi  beyannamelerinde oluşan uyumsuzluklarda yapılacak işlemler hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.

            Vergi Usul Kanunu Yönünden:

            426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “…satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.”

            Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünde ise “…a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 (427 Sıra No.lu VUK.Tebliği ile belirlendi) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler…” denilmiştir.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, seyyar fatura tahsilatı (fatura ödeme merkezi işletmesi) işi ile uğraşan ödevlinin, elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. fatura tahsilatı işlerinde seyyar EFT-POS kullanması halinde bu cihazın yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YN ÖKC) kullanması gerekmektedir. EFT-POS özellikli YN ÖKC’lerin “Her bir fatura için müşteriden alınacak hizmet bedeli (komisyon ücreti), fişin mali satış bilgilerinin yer aldığı bölüme yazılacak, başka kurumlara ait fatura tahsilat bilgileri ise KDV ve TOPLAM satış tutarlarının altında yer alacak şekilde” yetkili ÖKC firmalarına programlatılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bahse konu cihazlarda, hizmet bedelleri ve buna ait KDV tahsilatları cihazın mali hafızasına kayıt olacak, başka kurumlara ait fatura tahsilat bilgileri ise yalnızca (Z) raporları ile kayıt ruloları veya elektronik kayıt ünitelerinde gösterilecektir.

            Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 20/1 inci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 20/2 nci maddesinde de, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde 65 inci satır olarak (yeni beyannamelerde 45. satır) “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür. Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır. Ancak, kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.

            Buna göre, kredi kartı ile tahsilatı yapılan faturalara ait bedelden sadece tahsilat hizmeti olarak elde edilen komisyon bedeli için hizmet verdiğiniz kişi ya da şirkete fatura düzenlenmesi ve bu tutarın katma değer vergisi beyannamesinin 1 inci tablosunda teslim ve hizmet bedeli olarak beyan edilmesi, kredi kartı ile yapılan tahsilatın varsa vergi dahil brüt tutarının ise beyannamenin 45 inci satırında gösterilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, KDV beyannamesinin 45 inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda yer alan tutarın 6 ncı satırdaki KDV matrahına ait bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun izahatının istenmesi halinde ise, kredi kartı ile yapılan tahsilatların, üzerinden vergi hesaplanmayan, satıcı adına yapılan tahsilatlara ait olduğu hususunun  “izah” gerekçesi olarak belirtilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu izah yeterli görülmediği takdirde hakkınızda gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv

29.08.2014

60757842-KDV Matrahı-16

Top
Menu