Kıbrıs’a Yapılan Kargo Taşımacılığının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

Kıbrıs’a Yapılan Kargo Taşımacılığının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kıbrıs'a Yapılan Kargo Taşımacılığının Kdv'ye Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-628

20/02/2012

Konu

:

Kıbrıs’a yapılan kargo taşımacılığının KDV’ye tabi olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, merkezi Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kargo firmasının İstanbul şubesi olduğunuz belirtilerek, KKTC’den gelen veya İstanbul’dan gönderilen kargolar için düzenlenen faturalarda katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 6/b maddesine göre hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye’de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerektiği,

            14/1 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/1984 gün ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlerinin vergiden müstesna olduğu,

            32 nci maddesinde, bu kanunun 14 üncü maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı

            hükme bağlanmıştır.

           Konuyla ilgili olarak yayımlanan 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Taşımacılık İstisnası” başlıklı (D/1) bölümünde, istisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işlerinin girdiği açıklanmıştır.

            Bu açıklamalara göre, yurtiçindeki müşterilerden alınan paketlerin yurtdışındaki müşterilere, yurtdışından alınan paketlerin de Türkiye’deki müşterilere kargo yoluyla teslimi uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında KDV’den istisna olduğundan düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmayacaktır. Söz konusu faaliyetinize ilişkin yüklendiğiniz katma değer vergisinin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmının ise iade olarak talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kıbrıs’a Yapılan Kargo Taşımacılığının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

20.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-628

Top
Menu