Kimyasal Atıkların Taşınması Hizmetinde Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Kimyasal Atıkların Taşınması Hizmetinde Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-130-34

08/09/2014

Konu

:

KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı talep formunuzda, ……………………………….. göre kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş ve 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2./a) maddesi kapsamında KDV mükellefi olduğu, Genel Müdürlüğünüz İçme Suyu Arıtma Tesislerinden kaynaklanan kimyasal atıkların taşınması hizmetinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa tevkifat oranının ne olacağı hususunda tereddüt hasıl olduğundan konuyla ilgili bilgi verilmesi istenilmektedir.

             3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu; Kanunun 9/1 inci maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

           Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan gerek mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve gerekse Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler düzenlenmiş olup, tevkifatla ilgili işlemler için söz konusu tebliğdeki açıklamalar kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzün alacağı içme suyu arıtma tesislerinden kaynaklanan kimyasal atıkların taşınması hizmeti mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen  tevkifata tabi işlemler arasında yer almadığından, bu işleme ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kimyasal Atıkların Taşınması Hizmetinde Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

08.09.2014

16700543-130-34

Son Yorumlananlar
Top
Menu