Kısıntı Aşım Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

Kısıntı Aşım Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-193060

05.03.2019

Konu

:

Kısıntı Aşım Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.

İlgi

:

11/07/2017 tarih ve 1003212 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin doğalgazdan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, faaliyetleriniz kapsamında elektrik üretiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan doğalgazı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde söz konusu kurumdan temin ettiğiniz, sözleşme ile yıllık azami doğalgaz çekiş miktarlarının belirlendiği, gaz arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla BOTAŞ’ın Şirketinize fiili çekişlerinizde kısıntı yapma talimatı verme hakkı olduğu, bu çerçevede kısıntıya konu günlerde BOTAŞ tarafından kısıntı talimatında bildirilen miktara uygun olarak fiili çekiş yapmayı kabul ve taahhüt ettiğiniz, kısıntı günü çekiş miktarını aşacak şekilde fiili doğalgaz çekişi yapmanız halinde, aşan miktara bağlı olarak BOTAŞ tarafından sözleşmeye istinaden hesaplanan “kısıntı aşım bedeli” nin Şirketinize fatura edildiği belirtilerek, söz konusu kısıntı aşım bedellerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-20 nci maddesinde ise, verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak, 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin (1.2.Tazminatlar) başlıklı bölümünün (1.2.1.) alt bölümünde;

Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV’nin konusuna girmemektedir.

Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, karşılıklı olarak öngörülen doğalgaz çekişinin üzerinde doğalgaz çekişi yapmanız nedeniyle, BOTAŞ tarafından alınan ilave bedelin teslime konu doğalgaz bedelinin bir unsuru olarak değerlendirilmesi (fazla çekilen miktara ilişkin bedelin yüksek belirlenmiş olması) gerektiğinden, söz konusu ilave bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kısıntı Aşım Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

05.03.2019

39044742-130[Özelge]-193060

Son Yorumlananlar
Top
Menu