Konaklama Hizmetinde Kdv Oranı Ve Belge Düzeni Hk.

Konaklama Hizmetinde Kdv Oranı Ve Belge Düzeni Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

76464994-130[KDV.2017.125] – 112788

11.06.2018

Konu

:

Konaklama hizmetinde KDV oranı ve belge düzeni

İlgi

:

a) 30.05.2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

b) 29.06.2017 tarih ve 90557 sayılı yazımız.

c) 26.07.2017 evrak kayıt tarihli dilekçeniz.

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda, kiralamış olduğunuz apart otel şeklindeki daireleri muhtelif kişilere konaklamaları için tahsis edeceğiniz belirtilerek, söz konusu işlemin % 8 oranında katma değer vergisi (KDV)’ne tabi tutulmasının mümkün olup olmadığı ile günlük müşteri listesi düzenlenip düzenlenmeyeceği sorulmaktadır.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde, “Taşıma işletmeleri ile otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar.

C) Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.

Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1. Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi,
  2. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti,
  3. Düzenleme tarihi,”

hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan, 141 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 13 üncü maddesinde ise “….otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri işletenlerin, günlük müşteri listeleri düzenlemeleri ve bunları işletmede bulundurmaları zorunlu kılınmıştır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, işletmenizde müşterilerin konaklama süre ve şekline bakılmaksızın Vergi Usul Kanununun 240/C maddesindeki bilgileri içerecek şekilde günlük müşteri listesi düzenlenmesi gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırasında; “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, kiralamış olduğunuz apart otel şeklindeki dairelerin muhtelif kişilere konaklamaları için tahsis edilmesi işleminin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu hizmetin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***)  Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konaklama Hizmetinde Kdv Oranı Ve Belge Düzeni Hk.

11.06.2018

76464994-130[KDV.2017.125] – 112788

Top
Menu