Konsolosluk Binası Yenileme İşinin Kdv Karşısındaki Durumu.

Konsolosluk Binası Yenileme İşinin Kdv Karşısındaki Durumu.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[01-2013/58]-568

04/06/2014

Konu

:

Konsolosluk binası yenileme işinin KDV karşısındaki durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Dışişleri Bakanlığı’nca … mukimi … firmasına verilen … ili … ilçesinde bulunan … Konsolosluk binasının yenileme işinin adı geçen firma tarafından malzemeli olarak şirketinize yaptırıldığı, işin bir kısmının da tarafınızdan alt firmalara yaptırılacağı belirtilerek diplomatik teamüllere göre konsolosluk binası yabancı bir toprak sayıldığından söz konusu işin KDV Kanunu karşısındaki durumuna ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun

-1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-6 ncı maddesinde, hizmet işlemlerinde işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu,

12/1 maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

a) Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi gerektiği,

b) Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği, teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin durumu değiştirmeyeceği,

12/2 maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için; hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

15 inci maddesinde, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den müstesna olduğu, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları tespite Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

hükümleri yer almıştır.

            Buna göre, şirketinizce … mukimi firmaya malzemeli olarak verilen … … Konsolosluk binası yenileme işi Türkiye’de yapıldığından ve bu hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından, söz konusu firmaya yapılan hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bununla birlikte, söz konusu yapım işinin firmanız tarafından alt taşeronlara yaptırılması halinde, tarafınıza düzenlenecek hak ediş bedelleri üzerinden de KDV hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 15 inci maddesi kapsamında Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik temsilcilik veya konsolosluklar adına düzenlenen “KDV Diplomatik İstisna Belgesi” bulunması ve bu hizmetin söz konusu istisna belgesinde yer alması kaydıyla sadece Konsolosluğa doğrudan yapılan teslim ve hizmetlerin KDV Kanununun 15/1-a maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Konsolosluk Binası Yenileme İşinin Kdv Karşısındaki Durumu.

04.06.2014

84974990-130[01-2013/58]-568

Top
Menu