Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

13649056-130[28-2018/ÖZE-01]-E.13129

28.02.2019

Konu

:

Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat

taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı hk.

İlgi

:

8/1/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, inşaat taahhüt işi kapsamında konut yapı kooperatiflerine yapılan; kombi, panel radyatör ve kalorifer kazanı teslimi ve montaj işleri ile taşeron firmalar tarafından müteahhit durumundaki firmanıza yapılacak inşaat taahhüt işlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 12 nci sırasında, “Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Adı geçen Kanunun geçici 15 inci maddesi ile de 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu çerçevede, 60 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde kombi ve tesisatı işi ile kombi makinesi alımı-montaj işlerinin, inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiş; “panel radyatör ve kalorifer kazanı teslimi ve montaj işlerinin” inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istenilmesi üzerine anılan Bakanlıkça söz konusu işlerin, inşaat taahhüt işi kapsamında olduğu değerlendirilmiştir.

Buna göre, konut yapı kooperatiflerine taahhüde dayalı olarak yapılacak kombi, panel radyatör ve kalorifer kazanı teslimi ve montaj işlerinin, bina inşaat ruhsatının 29/7/1998 tarihinden önce alınmış olması halinde istisna kapsamında değerlendirilmesi, bu tarihten sonra alınması halinde ise % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, taşeron firmalar tarafından müteahhit durumundaki firmanıza yapılacak inşaat taahhüt işlerinde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

28.02.2019

13649056-130[28-2018/ÖZE-01]-E.13129

Top
Menu