Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerine Uygulanacak Kdv Oranı

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerine Uygulanacak Kdv Oranı

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

63611781-130[28-2015/151]-9

28.03.2017

Konu

:

Konut yapı kooperatifine yapılan inşaat

taahhüt işlerine uygulanacak KDV oranı

      

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinize yapılacak olan “jet grout ve fore kazık” imalatının istisna veya indirimli oran uygulamasına tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            Katma değer vergisi (KDV) oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Anılan Kanunun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir.

            Öte yandan, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 12 nci sırasında konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

            Bu çerçevede, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulmakta, bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa söz konusu işlere (% 1) oranında KDV uygulanmaktadır.

            Bu bağlamda, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekindeki yapı ruhsatı ve tapu fotokopisinin tetkik edilmesi neticesinde, 26.10.2015 tarihli yapı ruhsatının ve 28.07.2015 tarihli tapu senedinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

            60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin 3.6.5.1. bölümünde; inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılan işler belirtilmiş ve burada belirtilmeyen inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamına girip girmediği hususunda Başkanlığımızdan görüş alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu itibarla; Kooperatifiniz tarafından yaptırılacak “jet grout ve fore kazık” imalatının inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istenilmiş ve söz konusu işlerin inşaat işi kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, Kooperatifinize taahhüde dayalı olarak yapılacak olan jet grout işleri ve fore kazık işleri inşaat taahhüt işi kapsamında % 1 oranında KDV’ye tabidir.

            Ancak, bu işlere ait plan-proje çiziminin (uygulama projesinin hazırlanması, onaylatılması) inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bunlara % 18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerine Uygulanacak Kdv Oranı

28.03.2017

63611781-130[28-2015/151]-9

Top
Menu