Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen Yapı Denetim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.

Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen Yapı Denetim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-39-41

31/12/2012

Konu

:

Konut Yapı Kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifiniz tarafından yaptırılacak yapı denetim hizmet alımına uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV)  Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden sonra alınmış konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ise 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listenin 12 nci sırası kapsamında %1 oranında katma değer vergisine tabidir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve uygulamasına ilişkin açıklamalara 49 ve 66 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

KDV oranları ise KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan inşaat taahhüt işlerinin kapsam ve niteliğini sayma suretiyle belirleyen 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yapı denetim hizmet alımı, inşaat taahhüt işleri arasında sayılmamıştır.

Buna göre; Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde de yer almayan yapı denetimi hizmetleri genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

        

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen Yapı Denetim Hizmetlerinde Kdv Oranı Hk.

31.12.2012

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-39-41

Top
Menu