Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.

Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-2-9

08/07/2011

Konu

:

Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kooperatifinizin taahhüde dayalı olarak yapacağı çatı, alt yapı işleri, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, hazır beton, pencere ve cam takılması, bilumum doğrama işleri, parke döşenmesi, mutfak dolap ve tezgahların yapılması, çevre düzenlemesi işleri, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer, karo ve fayans işleri, kooperatif ana yollarının betonlaşması, saha tanzim faaliyetleri, pis su arıtma tesisi, televizyon anten merkezi, kolektif uydu anten sistemi, güneş enerjili ısıtma sistemi, temel kazma düzeltme, yol açıp, çakıl serme, otopark, tüm sahanın yeşillendirilmesi, doğalgaz sayaç kabini, enerji nakil hattı, hidrofor ve jeneratör montaj yapımı vb. malzemelerin alımında uygulanacak KDV oranı konusunda görüşümüz talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/07/1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, konut yapı kooperatiflerinin 29/07/1998 tarihinden sonra aldıkları inşaat ruhsatları çerçevesinde gerçekleşen inşaat taahhüt işleri % 1 oranında katma değer vergisine tabidir.

            Konu ile ilgili olarak 49 ve 66 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalara göre konut yapı kooperatiflerinin söz konusu istisnadan veya indirimli oran uygulamasından yararlanabilmesi için;

            – Kooperatif adına bina inşaat ruhsatı alınmış olması,

            – Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde bulunması,

            – İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

            – Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.

            Bu itibarla, katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararname eki 1 sayılı listenin 12 nci sırasındaki hükmün uygulanmasında da, inşaat ruhsatının tarihi ile yapılan işin inşaat işi sayılıp sayılmadığının dikkate alınması zorunludur.

            Bu açıklamalar çerçevesinde;

            1- İnşaat yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmediği durumlarda, söz konusu kooperatiflere verilecek inşaat taahhüt işlerinde istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            2- İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlense dahi konu ile ilgili KDV mevzuatında inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmeyen işlemler, söz konusu işlemler için belirlenen oranlarda KDV’ ye tabi tutulacaktır.

            3- Emanet usulüyle inşaat işi yaptırılması halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut  yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinde istisna veya indirimli oran uygulanacak, bunun dışında inşatta kullanılmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler ise genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 

Özelge:Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-2-9

Top
Menu