Kooperatifin Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk.

Kooperatifin Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-7-211

14/07/2011

Konu

:

Kooperatifin teslimlerinde KDV.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, üyelerinizden topladığınız sütün toptan satışını yaptığınız, ortaklarınızın yem, yem katkısı, küspe, kepek, vitamin ve gıda takviyesi gibi ihtiyaçlarının kooperatifiniz tarafından sağlandığı, kooperatifinizin kullanımında olan süt tankının temizliğinde kullanılmak üzere temizlik ürünleri satın alındığı ve bu ürünlerin üyelere de satıldığı, ayrıca kooperatifinizin sulama kooperatifi olması nedeniyle tarımsal amaçlı su tesliminde de bulunacağı belirtilerek, söz konusu faaliyetlerinizin KDV den istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 17/1 inci maddesi ile tarımsal amaçlı kooperatiflerin; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri, 17 inci maddesinin “Diğer İstisnalar”  başlıklı 4/h bendiyle de, zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

            Öte yandan, Kanunun 17/4-b maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre;

            – KDV Kanununun 17/4-b maddesine göre Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin teslim ve hizmetleri KDV den istisna olduğundan, Kooperatifinizin müstahsilden süt alımı KDV ye tabi tutulmayacaktır. Ancak, Kooperatifinizin süt teslimleri; tarımı yaymak, ıslah ve teşvikten ziyade ticari amaç taşıdığından genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

            – Kooperatifiniz tarafından üyelerinize yapılan yem, yem katkısı, küspe, kepek, vitamin ve gıda takviyesi vb. teslimleri; tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz konusu faaliyetlerinizin Kanunun 17/1-a maddesi gereğince KDV den istisna tutulması mümkün olmayıp, bu teslimleriniz de KDV ye tabi tutulacaktır.

            – Kooperatifinizin tarımsal amaçlı su teslimleri,  Kanunun 17/4-h maddesine göre KDV den istisna bulunduğundan bu kapsamdaki teslimleriniz üzerinden KDV hesaplamanıza gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu istisna düzenlemesi kısmi istisna mahiyetinde olduğundan istisna kapsamındaki işlemleriniz nedeniyle yüklendiğiniz KDV, KDV Kanununun 30/a maddesi uyarınca vergiye tabi diğer işlemleriniz üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyecek, kazancın tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

            Diğer taraftan, istisna kapsamındaki teslimlerinizle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kooperatifinize bedeli mukabilinde yapılacak teslim ve hizmetler genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olduğundan, süt tankının temizliğinde kullanılmak üzere kooperatifinize temizlik ürünleri tesliminde KDV uygulanacaktır. Bu ürünlerin üyelerinize teslimi de genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kooperatifin Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk.

14.07.2011

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-7-211

Top
Menu