Kooperatifin Üyelerine İşyeri Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Kooperatifin Üyelerine İşyeri Tesliminde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

60757842-KDV Matrahı-25

23/12/2014

Konu

:

Kooperatifin üyelerine işyeri tesliminde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifiniz tarafından üyelerinize işyeri tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            17/4-k maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu

            hükme bağlanmıştır.

             Bu istisna hükmü organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında oluşturulan iktisadi işletmelerin sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimlerini kapsamaktadır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacağı tabiidir.

             Buna göre, küçük sanayi sitesi kurulması amacıyla oluşturulan kooperatifinizin üyelerine işyeri teslimi 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-k maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatifin Üyelerine İşyeri Tesliminde Kdv Oranı Hk.

23.12.2014

60757842-KDV Matrahı-25

Top
Menu