Köy Kıymet Beyan Defterine Kaydı Gereken Taşınmazlardan Eğitime Katkı Payı Ve Özel İşlem Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Hususu…

Köy Kıymet Beyan Defterine Kaydı Gereken Taşınmazlardan Eğitime Katkı Payı Ve Özel İşlem Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Hususu…konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Köy Kıymet Beyan Defterine Kaydı Gereken Taşınmazlardan Eğitime Katkı Payı Ve Özel İşlem Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Hususu...

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 13.08.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6685-4430/42751
KONU :Köy kıymet beyan defterine kaydı gereken
taşınmazlardan eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin
alınıp alınmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne)

İLGİ : 05.07.2001 tarih ve B054VLK4500700/02.2072 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki ….. Belediye Başkanlığının 27.06.2001 tarih ve ….. sayılı yazısında tereddüt edilen hususlar hakkındaki görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

1. Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 8 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzenine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenleri hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden verilen yetki kullanılmış, 98/12031, 99/13802 ve 2000/1695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile, Türkiye sınırları içinde sahip olunan tek meskene ait bina vergisi oranı yukarıda yer alan maddede belirtilen şartlarla 1999, 2000 ve 2001 yılları için sıfıra indirilmiştir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin gerekli açıklama 27.12.1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığından başka geliri olmayan mükelleflerin tek meskenin dışında aynı veya değişik belediye sınırları içinde gelir getirmeyen işyeri, arsa veya araziye sahip olmaları, indirimli bina vergisi oranının uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu açıklamalara göre, yukarıda belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin, 25 Seri No.lu Tebliğe ekli bildirimlerden durumlarına uygun olanını doldurup belediyeye vermeleri, söz konusu indirimli bina vergisi oranının uygulanabilmesi için yeterli bulunmaktadır.

2. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 16 nci maddesinde, “Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 250.000.000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır… ” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, mükelleflerinin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazilerinin (arsaları hariç) toplam vergi değerlerinin 250.000.000 lirası arazi vergisinden müstesna tutulmakta olup, bu 250.000.000 liralık istisnanın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması söz konusu değildir.

3. Bilindiği gibi, eğitime katkı payı vergilerin tarh tahakkuku ile ilgili olarak mükellef veya sorumlu tarafından vergi dairelerine verilen beyannameler için ödenmektedir. Özel işlem vergisi ise eğitime katkı payı ödenmesi halinde doğmaktadır.

Bu itibarla, genel beyan dönemlerinde emlak vergisinin tarh ve tahakkuku ile ilgili bulunmayan ve köy kıymet beyan defterine kaydı gereken taşınmazlarla ilgili olarak eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin alınmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Özelge:Köy Kıymet Beyan Defterine Kaydı Gereken Taşınmazlardan Eğitime Katkı Payı Ve Özel İşlem Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Hususu…

13.08.2001

B.07.0.GEL.0.66/6685-4430/42751

Son Yorumlananlar
Top
Menu