Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Projeye Yapılan Bağışların İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Projeye Yapılan Bağışların İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-387

31/01/2012

Konu

:

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen projeye yapılan bağışların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen tiyatro  projesi için yapılacak olan bağış ve yardımların Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumuna ilişkin bilgi istenilmektedir.

            1 – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde;

             “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            …

            d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

            1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

            2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

            3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

            4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

            5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

            6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,

            7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

            8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

            9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

            10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

            ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

            …

            (2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

             (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

            hükmüne yer verilmiştir.

             Aynı hüküm 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de yer almakta olup yukarıda belirtilen bağış ve yardımların gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden de indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; “10.3.2.3. Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde, “Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; şirketinize, tiyatro projesi için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince makbuz karşılığı yapılacak bağışların, projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi şartıyla, belgelendirilen harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100’ü kurum kazancından veya beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınması gerekecektir.

            Ayrıca, bu kapsamda yapılacak harcamaların tamamının, gelir veya kurum kazancının olması ve gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmesi şartıyla, harcamanın yapıldığı dönemdeki gelir veya kurum kazancından indirilebileceği, gelir veya kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen harcamaların ise sonraki yıllara devretmesinin mümkün olmadığı tabiidir.

            2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

            Aynı  Kanunun (3/a) maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim sayıldığı; 27/1 inci maddesinde ise bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu ifade edilmiştir.

            Buna göre, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen tiyatro  projesi için yapılacak nakdi bağış ve yardımlar herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, söz konusu tiyatro projesi kapsamındaki ayni yardımlar ise KDV Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır. Ayni bağış ve yardım yapan KDV mükellefleri, bu teslime ilişkin yüklendikleri katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Projeye Yapılan Bağışların İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

31.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-387

Son Yorumlananlar
Top
Menu