Kültür Mantarı Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Kültür Mantarı Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kültür Mantarı Tesliminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

43456486-005-3

28/03/2013

Konu

:

Kültür mantarı tesliminde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üretimini yapacağınız kültür mantarının manavlara tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Yine, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin 3 ncü bendinde; “(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” hükmüne yer verilmiş olup, 4 ncü bendinde de “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. ” denilmiştir.

Buna göre;

1- KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki; I sayılı listenin 2-b sırasında “…kuzu göbeği mantar” sayılmıştır.

TGTC’nin 7 no’lu faslına ait “0709.59.30.00.00” GTİP No.sunda “Kuzu mantarları” ismen tanımlanmıştır. Dolayısıyla, kuzu göbeği mantarın toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 oranında KDV ye tabidir.

2- 2007/13033 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede II sayılı listenin “A- Gıda Maddeleri” bölümünün 5. sırasında “7 no.lu faslında yer alan mallar” bu bölümün son paragrafında ise “Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde (I) sayılı listede belirtilen oranlar uygulanır.” ibareleri yer almıştır.

TGTC’nin 7. faslı “Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular” ı kapsamaktadır.

Mantarlar ve domalanlar bu faslın 0709.51 ve 0709.59 tarife alt pozisyonlarında sayılmıştır. Bu pozisyonlara ait GTİP No.larında (0709.59.30.00.00 Kuzu mantarları ” (I sayılı listede de sayıldığından) hariç olmak üzere ) tanımlanan “0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar (kültür mantarı)”, “0709.59.10.00.00 Cüce kız mantarı”, “0709.59.50.00.00 Yer mantarı(domalan)” ve “0709.59.90.00.00 Diğerleri (diğer mantarlar) KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 7. sırası kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle kültür mantarları (Agaricus cinsi mantarlar) bu sırada olup toptan ve perakende teslimi % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kültür Mantarı Tesliminde Kdv Oranı Hk.

28.03.2013

43456486-005-3

Top
Menu