Kum Ocağı İşletmesi Tarafından Ödenen Yol Bakım Masraflarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı İle Bu Masraflara İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

Kum Ocağı İşletmesi Tarafından Ödenen Yol Bakım Masraflarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı İle Bu Masraflara İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kum Ocağı İşletmesi Tarafından Ödenen Yol Bakım Masraflarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı İle Bu Masraflara İlişkin Yüklenilen Kdv'nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29.25-38724-1883

25/10/2011

Konu

:

Kum ocağı işletmesi tarafından ödenen yol bakım masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı ile bu masraflara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahibi olduğunuz kum ocağı ile asfalt yol arasındaki mesafede bulunan yolların bakım ve onarımı için yapmış olduğunuz masrafların kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve bu giderlere ait KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentlerhalinde sayılmış olup, anılan maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler ile kanunlarda tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyonabağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme giderleri de denilebilir.

Bir masrafın genel gider altında gider yazılabilmesi için; harcamanın yapılmış olması, harcama ile iş arasında açık ve güçlü bir illiyet bağı bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması ile harcamanın işin önemi ölçüsünde yapılmış olması gerekmektedir.

Buna göre, sahibi olduğunuz kum ocağı ile asfalt yol arasındaki mesafede bulunan yolların bakım ve onarımı için yapmış olduğunuz masrafların, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde sayılan giderlerden olmaması ve anılan maddenin (1) numaralı bendinde yer alan ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler niteliğinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmaması nedeniyle safi kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde “İşletme aktifinde kayıtlı bulunan, bilfiil kullanılan veya kullanıma hazır halde bulundurulan, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan ve kullanım ömrü bir yılı aşan gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin Vergi Usul Kanunu değerleme hükümlerine göre belirlenendeğerlerinin, yine Vergi Usul Kanununda belirlenen esaslar ve usuller dahilinde yok edilmesi amortismanın mevzunu teşkil eder.”  hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, amortismanın konusu; işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan, bilfiil kullanılan veya kullanıma hazır halde bulundurulan, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan ve kullanım ömrü bir yılı aşan gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin Vergi Usul Kanunu değerleme hükümlerine göre belirlenen değerlerinin, yine Vergi Usul Kanununda belirlenen esas ve usuller dahilinde yok edilmesidir.

Bu itibarla, kum ocağı ile asfalt yol arasundaki mesafede bulunan yolların bakım ve onarımı ile ilgili olarak katlandığınız giderlerin, iktisadi işletmelere dahil kıymetler nedeniyle katlanılan giderler olmadığı hususu göz önüne alındığında, amortisman yoluyla itfa edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin indirilebileceği,

30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarınagöre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılamayacağı,

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen yol bakım onarım işi ile ilgili olarak yüklendiğiniz KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kum Ocağı İşletmesi Tarafından Ödenen Yol Bakım Masraflarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı İle Bu Masraflara İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

25.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29.25-38724-1883

Top
Menu